مطلب کامپیوتری http://rikadl.ir 2018-07-16T17:32:42+01:00 text/html 2018-07-02T05:52:21+01:00 rikadl.ir محسن فرپای سایتهای برتر http://rikadl.ir/post/44 <div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br><a href="http://adakit.ir">adakit.ir<br></a></span><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://almasshoping.ir">almasshoping.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://aliabad-samacollege.ir">aliabad-samacollege.ir</a></span></span>&nbsp; &nbsp; </span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://persianissimo.ir">persianissimo.ir</a></span></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; <a href="http://rashtcemetery.ir">rashtcemetery.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://kafetakhfif.ir">kafetakhfif.ir</a></span>&nbsp;&nbsp;</span></span></span>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://axnew.ir">axnew.ir</a><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></span></span></span></span></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://iranmicronet.ir">iranmicronet.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://astaraonline.ir"> astaraonline.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://atenas.ir">atenas.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://ghorvehtvto.ir"> ghorvehtvto.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://concrete-day.ir">concrete-day.ir</a><br></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://greencard-pro.ir">greencard-pro.ir</a>&nbsp;&nbsp; <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://varshahid.ir">varshahid.ir</a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://fllowers313.ir">fllowers313.ir</a></span></span></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://polyethylenes.ir">polyethylenes.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://boran-barzan.ir">boran-barzan.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://chemaztapeh.ir">chemaztapeh.ir</a></span></span><br></span></p></span>*************************************************************************<br><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://mersada.ir">mersada.ir</a></span></span></span></div><div><br></div><div><a href="http://omen-good.ir">omen-good.ir</a> &nbsp; <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://3vom50.ir">3vom50.ir</a></span>&nbsp; <a href="http://biografi.ir">biografi.ir</a><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://sog2.ir"> sog2.ir</a></span> &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://binabli.ir">binabli.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ehsan-hs.ir">ehsan-hs.ir</a>&nbsp;<a> kar-iran.ir</a> &nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://3vom50.ir">3vom50.ir</a></span> &nbsp;<a href="http://tehranclinic.ir">tehran-clinic.ir</a> &nbsp;<div><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> </span></div>&nbsp;<a href="http://tehranclinic.ir">tehran-clinic.ir</a>&nbsp; <a href="http://shomalefarda.ir">shomalefarda.ir</a>&nbsp;<a> iranavang.ir</a>&nbsp;&nbsp;<a> wikipeda.ir</a>&nbsp; <a href="http://ir-micro.ir">ir-micro.ir<br></a></div><div><br></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://itetc.ir">itetc.ir</a>&nbsp; <a href="http://mbra-cbi.ir">mbra-cbi.ir</a> &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://14shams.ir">14shams.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://alborz-graphic.ir">alborz-graphic.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> <a href="http://downloaderha.ir">downloaderha.ir</a></span>&nbsp;&nbsp; <a href="http://buyalumawallet.ir">buyalumawallet.ir</a>&nbsp; <a href="http://takrit11.ir">takrit11.ir</a></span><a href="http://scne.ir"> scne.ir</a><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">****************************************************************<br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://radioftp.ir">radioftp.ir</a></span></span><br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> &nbsp; <a href="http://2facebook.ir">2facebook.ir</a></span>&nbsp;<a href="http://fadjrtheater.ir">fadjrtheater.ir</a> <a href="http://roozcartoon.ir">roozcartoon.ir</a>&nbsp; <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> <a href="http://iran-ach.ir">iran-ach.ir</a></span></span></span><br></span></div><div align="right"><blockquote>&nbsp;&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span><a href="http://krfn.ir">krfn.ir</a>&nbsp; <a href="http://imys.ir">imys.ir</a> &nbsp; <a href="http://isfengday.ir">isfengday.ir</a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://khz-ibto.ir">khz-ibto.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://websepanta.ir">websepanta.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://khsssh.ir">khsssh.ir</a><br></blockquote><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></div><div align="right"> <a href="http://thaqib.ir">thaqib.ir</a> &nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://boukanpatogh.ir">boukanpatogh.ir</a>&nbsp; <a href="http://fc-perspolisshomal.ir">fc-perspolisshomal.ir</a>&nbsp; <a href="http://host-ir.ir">host-ir.ir</a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://perspolisshomal.ir">perspolisshomal.ir</a> </span></span>&nbsp; <a href="http://pterm.ir">pterm.ir</a> <a href="http://isarketab.ir">isarketab.ir</a>&nbsp; <a href="http://isrd.ir">isrd.ir</a>&nbsp;<div align="right"><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></span></div></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">***********************************************************************<br></span></div><div><br></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://sokootestan.ir">sokootestan.ir</a></span><br></div><div><br></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> &nbsp; <a href="http://natering.ir">natering.ir</a>&nbsp; <a href="http://pelak001.ir">pelak001.ir</a></span><br></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; <br></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://smsarena.ir">smsarena.ir</a>&nbsp;&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://peykeshadi.ir">peykeshadi.ir</a></span> &nbsp;&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://kalaghperes.ir">kalaghperes.ir&nbsp;</a></span> </span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://navaye-bitab.ir">navaye-bitab.ir</a></span> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://iranmdn.ir">iranmdn.ir</a></span></span>&nbsp;&nbsp; <a href="http://management-research.ir">management-research.ir</a> &nbsp; <a href="http://alamdarejebhe.ir">alamdarejebhe.ir</a></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">*********************************************************************<br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; <a href="http://3oo.ir">3oo.ir</a>&nbsp; <a href="http://0nline2.ir">0nline2.ir</a>&nbsp; <a href="http://gibhost.ir">gibhost.ir</a>&nbsp; <a href="http://arashsalemi.ir">arashsalemi.ir</a>&nbsp; <a href="http://kartsharge.ir">kartsharge.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; <br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">*************************************************************************<br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(50, 205, 50);"><a href="http://farpay.ir">farpay.ir</a></span></span><br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(50, 205, 50);"><br><a href="http://jsic.ir">jsic.ir</a>&nbsp; <a href="http://kam-rang.ir">kam-rang.ir</a>&nbsp; <a href="http://mastertop.ir">mastertop.ir</a>&nbsp; <a href="http://mc22.ir">mc22.ir</a>&nbsp; <a href="http://rikadl.ir">rikadl.ir</a>&nbsp; <a href="http://rmpweb.ir">rmpweb.ir</a></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(50, 205, 50);"><a href="http://2cib.ir">2cib.ir</a>&nbsp; <a href="http://agsoft.ir">agsoft.ir</a>&nbsp; <a href="http://cloobarya.ir">cloobarya.ir</a>&nbsp; <a href="http://jabirproject.ir">jabirproject.ir</a></span></span></span><br>&nbsp; </span><br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">***********************************************************************<br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> <a href="http://smsbest.ir">smsbest.ir</a>&nbsp;</span> </span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://1musik.ir">1musik.ir</a>&nbsp; <a href="http://0pen.ir">0pen.ir</a></span>&nbsp; &nbsp;</span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> <a href="http://asmane.ir">asmane.ir</a> </span></span> &nbsp; &nbsp;&nbsp; </span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; <a href="http://dram.ir">dram.ir</a></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(50, 205, 50);"></span><br></span></div><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://asrejavanan.ir">&nbsp;asrejavanan.ir</a>&nbsp; <a href="http://buyshimmer.ir">buyshimmer.ir</a> <a href="http://femalehours.ir">femalehours.ir </a><a href="http://arbbatarh.ir">arbbatarh.ir</a> <a href="http://buy-best.ir">buy-best.ir</a><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;******************************************************************</span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://bahalbaxx.ir">bahalbaxx.ir</a>&nbsp; <a href="http://iranwebbase.ir">iranwebbase.ir</a> <a href="http://pnn24.ir">pnn24.ir </a><a href="http://rao-co.ir">rao-co.ir</a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://sisx.ir">sisx.ir</a><br></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">*******************************************************************<br></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://adote.ir">adote.ir</a> <a href="http://asnafkaraj.ir">asnafkaraj.ir</a> <a href="http://b8b.ir">b8b.ir </a><a href="http://gorganblog.ir">gorganblog.ir</a> <a href="http://buyslim-patch.ir">buyslim-patch.ir</a> <a href="http://downloadmovies.ir">downloadmovies.ir</a> <a href="http://e-fakhteh-a.ir">e-fakhteh-a.ir</a><br>&nbsp;<br></span>**********************************************************************<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br>&nbsp;<a href="http://Ansar83.ir">Ansar83.ir</a> &nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://lovelykids.ir">lovelykids.ir</a>&nbsp; <a href="http://mazinet.ir">mazinet.ir</a> </span> &nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://galaxy-kids.ir">galaxy-kids.ir</a>&nbsp; <a href="http://gilanjobs.ir">gilanjobs.ir</a> </span>&nbsp; <a href="http://AxNew.ir">b-gharargah.ir</a><br><a href="http://Bia2prozhe.ir">Bia2prozhe.ir</a> &nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://newsresan.ir">newsresan.ir</a></span> &nbsp; &nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://Yeganehcloob.ir">Yeganehcloob.ir</a>&nbsp; <a href="http://zibar.ir">zibar.ir</a></span>&nbsp; <a href="http://Castledl.ir">Castledl.ir</a> <a href="http://ddfsb.ir">ddfsb.ir</a>&nbsp; <a href="http://Deckcha.ir">Deckcha.ir</a> <br><br>&nbsp;<br>&nbsp; <br>&nbsp;<br><br></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span> text/html 2018-07-01T07:54:45+01:00 rikadl.ir محسن فرپای سهام وثیقه برای تضمین تقصیر مدیران http://rikadl.ir/post/43 &nbsp;رکن اداره کننده و به عبارت دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن هستند. سهام داران با انتخاب اعضای هیات مدیره و اعتماد به حسن عملکرد و درایت آنان سرمایه های خود را به شرکت می سپارند و آنان نیز با بهره گیری از هوش و خلاقیت خود پس از انقضای سال مالی سود مناسبی عاید شرکت و سهام داران می کنند.<br><div align="justify">در این جا، سهام وثیقه برای تضمین تقصیر مدیران بررسی می شود.<br>به منظور تضمین خساراتی که ممکن است از هرگونه تقصیر مدیران بر شرکت وارد شود قانون تجارت مکانیزم سهام وثیقه را پیش بینی کرده است که البته در عمل مطلقاَ نظر قانون گذار تامین نشده و صرفاَ به صورت تشریفاتی اجرا می شود و معمولاَ در اساسنامه شرکت ها نیز تعداد سهام وثیقه آن قدر قلیل و کم اهمیت است که به هیچ وجه پاسخ گوی تضمین ورود خسارات ناشی از عملکرد مدیران نیست. در هر حال نحوه صدور و تودیع سهام وثیقه همواره مسائل بسیاری را در مجامع عمومی شرکت ها ایجاد کرده است.<br>ماده 114 "لایحه قانون تجارت"، تاکیدی بر ماده 107 "لایحه" مبنی بر این است که مدیران در شرکت های سهامی اولاَ باید سهام دار شرکت باشند و ثانیاَ حداقل تعداد سهام آنان، تعداد سهام وثیقه ای باشد که در اساسنامه بنا به اراده سهام داران ذکر شده است.<br>بعضاَ شنیده می شودکه ضرورتی ندارد در زمان تشکیل مجمع عمومی و انتخاب فردی به نام مدیر، وی سهام دار باشد و بعد از تاریخ مجمع و انتخاب می تواند سهام وثیقه را طبق شرایط ماده 115 " لایحه " ظرف مدت یک ماه تهیه کند. این موضوع در مورد شرکت های سهامی دولتی مصداق دارد زیرا وقتی صد در صد سهام شرکت متعلق به دولت است در زمان برگزاری مجمع برای انتخابات، مدیران مورد نظر دولت فاقد سهام هستند، پس از انتخاب حداقل سهام مندرج در اساسنامه به عنوان سهام وثیقه به آن ها اختصاص داده می شود. در زمان ثبت و درج نام مدیران در اداره ثبت شرکت ها، ارائه مفاصاحساب مالیات انتقال این سهام وثیقه از دولت به مدیران نیز ضروری نیست زیرا محرز است که اختصاص سهام وثیقه صرفاَ برای رعایت مقررات شکلی ماده 114 " لایحه " خواهد بود و فی الواقع مدیران دولتی، مالکیتی بر سهام وثیقه ندارند.<br>مورد فوق به شرکت های خصوصی قابل تسری نیست زیرا نگارش ماده 107 " لایحه " صراحتاَ انتخاب مدیران از بین صاحبان سهام را تجویز کرده و امکان انتقال سهم به فرد منتخب را بعد از تاریخ انتخاب در مجمع عمومی منتفی می سازد.<br>اگر فرضاَ تعداد سهام وثیقه در اساسنامه شرکت سهامی 100 سهم ذکر شده و فرد منتخب هیات مدیره در زمان برگزاری مجمع و انتخاب دارای 20 سهم از سهام شرکت باشد، طبق ماده 115 " لایحه " از تاریخ انتخاب، یک ماه فرصت دارد تا نسبت به تهیه و تودیع 80 سهم دیگر اقدام نماید. در غیر این صورت تاز سمت مدیریت مستعفی محسوب می شود.<br>سهام وثیقه لزوماَ بانام است و قابل انتقال نخواهد بود حتی در شرکت هایی که صد در صد سهام آن بی نام است باید سهام وثیقه بانام باشد و در صندوق شرکت به نام مدیران باقی بماند.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b> وظیفه بازرس قانونی در کنترل سهام وثیقه </b><br><br>در ماده 116 " لایحه " سرنوشت حرفه ای و خاتمه تلخ یا شیرین دوره مسئولیت مدیران تعیین شده است. در این ماده تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت مبنای مفاصاحساب مدیران برای آن دوره مالی قرار گرفته است.<br>در هر دوره مالی هیات مدیره با اختیارات تامی که در ماده 118 " لایحه " برای آنان پیش بینی شده اقداماتی مانند خرید، فروش و سرمایه گذاری را انجام می دهند که ممکن است بعضاَ سودآور و یا زیان آور باشد. جزییات این اقدامات در صورت های مالی و یادداشت های همراه آن منعکس می شود و در جلسه مجمع عمومی صاحبان سهم توام با اظهارنظر بازرس قانونی شرکت به اطلاع سهام داران می رسد.<br>اگر علی رغم تذکرات و ایرادات بازرس قانونی با اکثریت قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان تصویب و عملکرد مدیران از هر قبیل از جمله معاملات و خرید و فروش هایی که انجام داده اند تایید و به آنان مفاصاحساب داده شود از مسئولیت های مدنی و حقوقی در قبال شرکت بری الذمه می شوند. بنابراین سهام وثیقه آنان که تضمینی برای خسارات احتمالی وارده به شرکت است خود به خود از قید وثیقه آزاد خواهد شد و نیازی به هیچ گونه اقدام حقوقی و یا اداری دیگری نخواهد بود.<br>چنانچه دوره تصدی مدیران خاتمه یابد و برای دوره بعدی کاندیدا نباشند و یا احتمال آن باشد که پس از اعلام کاندیداتوری انتخاب نشوند، بهتر است بلافاصله پس از برگزاری جلسه مجمع و تصویب ترازنامه با مراجعه به صندوق شرکت، سهام وثیقه خود را از صندوق خارج کنند.<br>بازرس قانونی شرکت مکلف است مرتباَ اطمینان حاصل کند که تعداد سهام وثیقه مندرج در اساسنامه به نام مدیران در صندوق شرکت تودیع شده است. بنابراین در صورتی که مقرر شود عدم تودیع سهام وثیقه با رعایت ماده 115 " لایحه " به مجمع عمومی صاحبان سهام اعلام گردد و سپس با تصمیم مجمع عمومی استعفای مدیر مربوط اعلام و مدیر جایگزین انتخاب شود ضروری است بدواَ گزارش بازرس قانونی در این مورد اخذ و به اطلاع صاحبان سهام برسد تا در صورت ایراد و اعتراض مدیر مستعفی مبنی بر عدم تسلیم به استعفای اجباری و خروج از شرکت، مستندات کافی بر تخلف وی وجود داشته باشد.<br>در صورت نیاز به هرگونه مشاوره تخصصی رایگان با ما تماس حاصل فرمایید.<br><br></div> text/html 2018-07-01T07:49:46+01:00 rikadl.ir محسن فرپای مراحل استعلام شماره ثبت شرکت http://rikadl.ir/post/42 <br><div align="justify">شماره ی ثبت شرکت که پس از به ثبت رسیدن شرکت به ان داده می شود و شرکت با ان شماره شناسایی می شود .در بعضی مواقع امکان دارد شماره ای ماننده ان شماره در کشور وجود داشته باشد به همین خاطر سازمان املاک و اسناد کشور شناسه ی یازده رقمی&nbsp; به شرکتها&nbsp; داده می شود که مختص همان شرکت می باشد .<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify">شماره ی ثبت شرکتها باید دارای چه مشخصاتی باشد :<br>1-یکی از روشهای شناسایی شرکت ها و موسسات شماره ی ثبت می باشد<br>2-شماره ی ثبت غیر قابل تغییر است<br>3-در صورتیکه شرکتها شماره ی ثبت نداشته باشند غیر قانونی محسوب می شوند<br>4-با استفاده از شماره ی ثبت شرکتها می توان اطلاعات لازم راجع به شرکت مورد نظر را بدست اورد<br>5-تا زمانیکه شرکت فعالیت می کند با این شماره شناخته می شود<br>6-با شماره ی ثبت می توان از شاداره ی ثبت شرکتها استعلام گرفت<br>7-هویت اشخاص حقوقی به وسیله ی شماره ی ثبت قابل شناسایی می باشد<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify">استعلام شماره ی ثبت شرکت دارای چه مزایایی می باشد :<br>1-با استفاده از استعلام شرکت می توان به قانونی بودن ان پی برد<br>2-با استفاده از استعلام شماره ی ثبت شرکت ادرس مکان غعالیت شرکت مشخص می شود<br>3- از طریق استعلام شرکت به نوع فعالیت شرکت می توان پی برد<br>برای پی بردن به درست بودن شماره ی ملی از چه طریقی می توان اقدام کرد:<br>با مراجعه به سامانه ی http://WWW.i1enc.ir می توان به درست بودن شناسه ی ملی شرکت پی برد .نحوه ی استعلام در این سامانه بدین صورت می باشد که یکی از اطلاعات زیر را باید وارد کرد :<br>الف)شماره ی ثبت شرکت<br>ب)شناسه ی ملی شرکت<br>ج)نام شخصیت شرکت<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify">جستجو در سامانه در رابطه با شناسه ی ملی اشخاص حقوقی :<br>1- در این سامانه اطلاعات موسسات غیر تجاری و شرکتها موجود می باشد<br>2-اطلاعات این سامانه به روزرسانی می شود<br>3-برای بدست اوردن اطلاعات در رابطه با شرکت نباید&nbsp; محل جغرافیایی و تاریخ ثبت را انتخاب کرد<br>4-برای بدست اوردن شماره ی ملی شرکت باید شماره ی ثبت شرکت یا نام شخصیت حقوقی شرکت را وارد سامانه کنید<br>5-چنان چه تمایل به بدست اوردن اطلاعات بیشتر داشته باشید باید بر روی شناسه ی ملی کلیک کرد<br>6-برای بدست اوردن اطلاعات در رابطه با اشخاص حقوقی باید به تفکیک از سازمانهایی که انها را به ثبت رسانده عمل کرد <br></div> text/html 2018-07-01T07:45:01+01:00 rikadl.ir محسن فرپای شرایط ثبت شرکت خدمات حج و زیارت http://rikadl.ir/post/41 <div align="justify">نقش دین و مذهب در زندگی ایرانیان همواره نقشی پر رنگ بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. اعتقادات مسلمانان و ایرانیان در این زمینه باعث شده تا علاقه بسیار زیادی به دیدن از مکان های مذهبی و دینی نشان دهند. مکان های مذهبی مختلفی در کشورهای مختلف وجود دارد که ممکن است هر فردی قصد مسافرت به این مکان ها را داشته باشد. شرکت های حج و زیارت ، شخصیت های حقوقی هستند که به منظور فراهم کردن شرایط و تسهیل مسافرت برای افرادی که قصد سفر به این مکان ها را دارند، تشکیل شده اند. این گونه اشخاص حقوقی مطابق با بند "پ" آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی و سیاحتی و جهانگردی و زیارتی مصوب 1380 تحت نظارت سازمان حج و زیارت فعالیت نموده و افرادی که قصد ثبت شرکت حج و زیارت داشته باشند بایستی مطابق با قوانین این سازمان فعالیت نموده و شرایط آن را رعایت نمایند.<br><br>شرکت های حج و زیارت در قالب شرکت های با مسئولیت محدود ثبت می شوند. موسسین با اطلاع از شرایطی که سازمان حج و زیارت جهت اجازه فعالیت تدوین کرده است بایستی اقدام به تهیه مدارک مورد نیاز برای شرکت نزد اداره ثبت شرکتها نمایند.<br><br>با توجه به حوزه فعالیت این نوع شرکتها، در زمان تایید نام شرکت بایستی از عنوان خدمات زیارتی قبل از نام اصلی شرکت استفاده نمود. استفاده از این کلمات مستلزم ارائه موافقت نامه از سازمان حج و زیارت می باشد. مجوز مربوطه در این زمینه پس از دریافت از سازمان حج و زیارت بایستی در اختیار کارشناس اداره ثبت شرکتها قرار داده شود تا نسبت به تایید یکی از اسامی پیشنهادی اقدام نمایند.<br><br>موضوع فعالیت درج شده در سامانه اداره ثبت شرکتها بایستی مطابق با آنچه که مورد تایید سازمان حج و زیارت می باشد بوده، چراکه پس از تایید نام شرکت، متقاضی با دریافت اسناد مربوط به امور ثبتی بایستی نسبت به اخذ مجوز تاسیس شرکت از سازمان حج و زیارت اقدام نمایند لذا چنانچه مغایرتی در اسناد مربوطه وجود داشته باشد مجوز صادر نمی شود.<br><br>از این جهت متقاضی بایستی قبل از اقدام به ثبت شرکت، با سازمان حج و زیارت هماهنگی های لازم را انجام دهد ، به این دلیل که گاهاً سازمان های مختلف اساسنامه های مصوب خود را جهت ثبت شرکت ها و موسسات مختلف ارائه می دهند.<br><br>در غیر اینصورت با اساسنامه مصوب اداره ثبت شرکتها، اقدامات مربوط به ثبت شرکت انجام خواهد شد.<br><br>برای ثبت شرکت حج و زیارت به صورت شرکت با مسئولیت محدود موسسین که تعداد آنها نباید از 2 نفر کمتر باشد با ارائه اطلاعات شناسایی خود و انتخاب اسامی شرکت وارد سامانه اداره ثبت شرکتها شده و موارد اطلاعاتی خواسته شده را به ترتیب و به طور صحیح تکمیل می نمایند.<br><br>تکمیل اطلاعات ثبتی بایستی با علم و دانش و تجربه کافی انجام گیرد چراکه کوچکترین اشتباهی باعث ابطال درخواست خواهد شد و یا با ثبت اشتباه اطلاعات کل امور شرکت در زمان فعالیت دچار اختلال خواهد شد. از این جهت موسسه ثبتی ویونا با استفاده از کارشناسان مجرب خود تمام مراحل ثبت شرکت را به طور دقیق برای شما عزیزان انجام می دهد لذا می توانید به این منظور با مشاوران ثبت شرکت ویونا تماس حاصل نمایید.<br><br>با ارسال اطلاعات لازم از طریق سامانه به قسمت تایید نام اداره ثبت شرکت ها و تعیین وضعیت شرکت از لحاظ اسامی پیشنهادی، اسنادی که بایستی در مرحله ثبت نام توسط متقاضی کامل گردیده باشد، به صورت سیستمی در اختیار او قرار داده می شود تا پس از چاپ اسناد نسبت به امضای آنها توسط تمام موسسین اقدام نمایند.<br><br>زمانیکه موسسین اسناد مربوطه را رؤیت و&nbsp; امضا نمودند لازم است تا طبق اصول و قواعد سازمان حج و زیارت نسبت به اخذ مجوز تاسیس شرکت از این سازمان اقدام نمایند.<br><br>در نهایت، مجوز مربوطه به همراه اسناد آماده شده با اداره ثبت شرکتها ارسال شده تا مورد تایید کارشناس اداره ثبت شرکتها قرار گرفته و آگهی مربوطه چاپ گردد. </div> text/html 2018-07-01T07:42:38+01:00 rikadl.ir محسن فرپای جوینت ونچر در ایران http://rikadl.ir/post/40 <div align="justify">جوینت ونچر<br><br>قبل از شروع بحث درباره ثبت جوینت ونچر در ایران ابتدا لازم می دانیم جوینت ونچر را تعریف کنیم. اجوینت ونچر یک اصطلاح حقوقی نیست بلکه یکی از مباحث در حقوق تجارت بین الملل است؛ که در قالب شرکت های حقوقی، قراردادها و یا ترکیبی از آن دو تشکیل می شود. یکی از حقوق دانان فرانسوی به نام ژان شاپیرا جوینت ونچر را اینگونه تعریف می کند:&nbsp; یک چارچوب حقوقی همکاری است که در آن خطرات احتمالی و مدیریت میان طرفین تقسیم می شود. معنی اصطلاح “Joint Venture” تجارت جمعی یا معاملات گروهی مدت دار است.&nbsp; جوینت ونچر بر اساس یک قرارداد پایدار و برای یک فعالیت خاص و مشخص تشکیل می شود. لازم است بدانید: معمولاً جوینت ونچر برای انجام یک پروژه و فعالیت خاص و برای یک مدت زمان محدود تشکیل می شود و مشارکت های بین طرفین می تواند به شکل سرمایه نقدی و پول، خدمات، سرمایه های فیزیکی از نوع ماشین آلات، تجهیزات، یا حقوق معنوی مثل‌حق اختراع، حقوق انحصاری ثبت شده و امتیازات و یا ترکیبی از آنها می باشد.<br><br>معنای لغوی جوینت ونچر Joint Venture<br>بعضی جوینت ونچر را «قرارداد مشارکت» و عده‌ای دیگر آن را «مشارکت انعطاف‌پذیر» می‌دانند.<br>تعابیر مختلف دیگری مانند؛ «مشارکت انتفاعی»، «مشارکت مشترک»، «شرکت مختلط»، «سرمایه‌گذاری مشترک»، «مشارکت حقوقی»، «مشارکت مدنی»، «شرکت مشارکتی» نیز در معنای&nbsp; این اصطلاح حقوقی / تجاری بکار رفته است.<br>جوینت ونچر در ایران<br>جوینت ونچر در ایران<br><b><br></b></div><div align="justify"><b>دلایل تشکیل جوینت ونچر :</b><br><br>_ ادغام سرمایه‌ها برای انجام یک پروژه؛<br><br>_ ادغام تجارب و دانش فنی درزمینه های متفاوت برای تولید محصول جدید<br><br>_ ادغام تجارب بازرگانی و توانایی‌های بازاریابی شریک داخلی با دانش فنی و سرمایه شریک خارجی برای عرضه محصولات در بازار داخلی<br><br>_ کاهش ریسک سیاسی برای شریک خارجی از طریق مشارکت دادن یک شرکت داخلی و درنهایت رعایت مقررات کشور سرمایه پذیر در مورد لزوم مشارکت اتباع داخلی یا ممنوعیت کسب اکثریت سهام شرکت‌ها توسط اتباع خارجه<br>انواع جوینت ونچر در ایران<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; جوینت ونچر قراردادی: که بدون هیچ سرمایه‌ای و حتی بدون تأسیس یک بنگاه اقتصادی مشترک تشکیل می‌شوند.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; جوینت ونچر شرکتی: در این نوع طرفین مشارکت اقدام به تأسیس یک بنگاه اقتصادی می‌کنند.<br><br><b>شیوه تصمیم‌گیری در جوینت ونچر از نوع شرکتی:</b><br><br>۱-شیوه یک شخصیتی: که در آن تصمیم‌گیری توسط هیأت مدیره صورت می‌گیرد. در کشور انگلیس و آمریکا، جوینت ونچر در ترکیب خود به وحدت هیأت مدیره اتکا دارد.<br><br>۲- شیوه دوشخصیتی: در این شیوه که اغلب در کشورهای اروپای شرقی کاربرد دارد و ارگان هیأت مدیره و مجمع عمومی سهامداران تصمیم‌گیرندگان شرکت‌های عظیم جوینت ونچر هستند.<br><br><b>ویژگی‎های شرکت‌های جوینت و ونچر</b><br><br>وجود رابطه قراردادی:<br>جوینت ونچر بر اساس یک قرارداد به‌صورت یک شرکت تجاری با شخصیت حقوقی مجزا، سازمان‌دهی و تشکیل می‎شود، همچنان اصل تشکیل شرکت، روابط شرکا معاملات بین آن‌ها، قواعد راجع به نقل‌ و انتقال سهام، منع رقابت شرکا با شرکت، نحوه و میزان افزایش سرمایه، نحوه حل‌وفصل اختلافات، نحوه خاتمه همکاری و … کلیه مسائل ذکرشده بر اساس قرارداد اولیه جوینت ونچر، انجام خواهد شد.<br>وجود یک فعالیت خاص:<br>جوینت ونچر برای انجام یک فعالیت خاص و مشخص تشکیل می‎شود، فعالیت‌ها باید با تمامی جنبه های اقتصادی و جغرافیایی خاص تعریف شود.<br><br>وجود کنترل مشترک :<br>دخالت شرکا در اداره جوینت ونچر یکی دیگر از ویژگی‌های آن است؛ یعنی اگر یکی از شرکا باوجود مشارکت در تأمین سرمایه و سهیم شدن در سود حاصل از فعالیت مشترک، از فعالیت در مدیریت و اداره آن شانه خالی کند، نمی‎توان مسایل ایجاد شده را حل نمود.<br><br>در سود و زیان شریک بودن :<br>شرکا در میزان سود و زیان‌های شرکت به یک اندازه سهم خواهند برد.<br>قالب حقوقی جوینت ونچر در ایران<br><br>روابط طرفین مشارکت بر اساس قرارداد قابل‌ تحلیل و رسیدگی است. قالب حقوقی قرارداد جوینت ونچر بر اساس ترجمان‌های حقوقی کشور سرمایه پذیر، انتخاب می‎شود.<br>توافقنامه یا تفاهم‎نامه همکاری مقدماتی<br><br>منظور از تفاهم‌نامه ایجاد یک فضا برای همکاری است که طرفین قرارداد ابتدا یک چارچوب کلی مبنی بر همکاری و مشارکت ایجاد می‎کنند. تهیه پیش‌نویس قرارداد کنسرسیوم کارآمد، برای نیل به هدف مشترک، مجموعه مقرراتی را جهت سازمان‌دهی روابط میان اعضا صورت می‎گیرد که پیش‌نویس می‎تواند نقش اساسی در فرایند پروژه با فراهم کردن قالب منسجم برای پیشرفت عملی توسط مشارکت‌کنندگان در پروژه داشته باشد.<br><br><b>تنظیم قرارداد تشکیل سرمایه گذاری مشترک<br></b><br>گاهی بین طرفین ثبت شرکت‎‌ جوینت ونچر ، مجموعه‌ای از ملاقات‎‌ها‌ و مذاکرات با دقت و پشتکار و صبر توسط طرفین به منظور همکاری مشترک انجام می‎شود که اولین مرحله آن امضای یک تفاهم نامه به منظور حفظ قرارداد و اطلاعات تجاری و فن آوری طرفین می‎باشد.<br><br>تنظیم قرار داد تشکیل سرمایه گذاری مشترک، تعیین کننده چارچوب اصلی مشارکت می‎باشد که در آن مشخصات هویتی یکی از طرفین و سرمایه آن‌ها‌، محل تشکیل، مدت فعالیت، چگونگی و نوع فعالیت، طریق خاتمه و چگونگی انحلال آن، طریق حسابرسی و بازرسی، میزان سرمایه شرکت، روش‌ها‌ی افزایش و تقلیل سرمایه، میزان مشارکت آن‌ها‌ در سود و زیان، مسئولیت‎‌ها‌ی ناشی از نقض تعهد طرفین، ساختار مدیریت و کنترل فعالیت مشترک، خرید و فروش، طریق حل اختلافات و دیگر عوامل موثر در قرارداد … نوشته می‎شود.<br><br>جوینت ونچر و کنسرسیوم تحت قالب شرکت‌های سهامی خاص و مسئولیت محدود قابل ثبت هستند.<br><b>مدارک لازم ثبت جوینت ونچر در ایران<br></b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ارائه مجوز ثبت شرکت<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; اخذ فرم درخواست ثبت شرکت<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; اخذ دو نسخه شرکت‌نامه، اساسنامه و اظهارنامه شرکت<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; گواهی عدم سوءپیشینه برای اعضای هیئت‌مدیره شرکت<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس یا آخرین تغییرات آن<br><br><br></div> text/html 2018-07-01T07:41:33+01:00 rikadl.ir محسن فرپای سهام وثیقه برای تضمین تقصیر مدیران http://rikadl.ir/post/39 رکن اداره کننده و به عبارت دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن هستند. سهام داران با انتخاب اعضای هیات مدیره و اعتماد به حسن عملکرد و درایت آنان سرمایه های خود را به شرکت می سپارند و آنان نیز با بهره گیری از هوش و خلاقیت خود پس از انقضای سال مالی سود مناسبی عاید شرکت و سهام داران می کنند.<br><div align="justify">در این جا، سهام وثیقه برای تضمین تقصیر مدیران بررسی می شود.<br>به منظور تضمین خساراتی که ممکن است از هرگونه تقصیر مدیران بر شرکت وارد شود قانون تجارت مکانیزم سهام وثیقه را پیش بینی کرده است که البته در عمل مطلقاَ نظر قانون گذار تامین نشده و صرفاَ به صورت تشریفاتی اجرا می شود و معمولاَ در اساسنامه شرکت ها نیز تعداد سهام وثیقه آن قدر قلیل و کم اهمیت است که به هیچ وجه پاسخ گوی تضمین ورود خسارات ناشی از عملکرد مدیران نیست. در هر حال نحوه صدور و تودیع سهام وثیقه همواره مسائل بسیاری را در مجامع عمومی شرکت ها ایجاد کرده است.<br>ماده 114 "لایحه قانون تجارت"، تاکیدی بر ماده 107 "لایحه" مبنی بر این است که مدیران در شرکت های سهامی اولاَ باید سهام دار شرکت باشند و ثانیاَ حداقل تعداد سهام آنان، تعداد سهام وثیقه ای باشد که در اساسنامه بنا به اراده سهام داران ذکر شده است.<br>بعضاَ شنیده می شودکه ضرورتی ندارد در زمان تشکیل مجمع عمومی و انتخاب فردی به نام مدیر، وی سهام دار باشد و بعد از تاریخ مجمع و انتخاب می تواند سهام وثیقه را طبق شرایط ماده 115 " لایحه " ظرف مدت یک ماه تهیه کند. این موضوع در مورد شرکت های سهامی دولتی مصداق دارد زیرا وقتی صد در صد سهام شرکت متعلق به دولت است در زمان برگزاری مجمع برای انتخابات، مدیران مورد نظر دولت فاقد سهام هستند، پس از انتخاب حداقل سهام مندرج در اساسنامه به عنوان سهام وثیقه به آن ها اختصاص داده می شود. در زمان ثبت و درج نام مدیران در اداره ثبت شرکت ها، ارائه مفاصاحساب مالیات انتقال این سهام وثیقه از دولت به مدیران نیز ضروری نیست زیرا محرز است که اختصاص سهام وثیقه صرفاَ برای رعایت مقررات شکلی ماده 114 " لایحه " خواهد بود و فی الواقع مدیران دولتی، مالکیتی بر سهام وثیقه ندارند.<br>مورد فوق به شرکت های خصوصی قابل تسری نیست زیرا نگارش ماده 107 " لایحه " صراحتاَ انتخاب مدیران از بین صاحبان سهام را تجویز کرده و امکان انتقال سهم به فرد منتخب را بعد از تاریخ انتخاب در مجمع عمومی منتفی می سازد.<br>اگر فرضاَ تعداد سهام وثیقه در اساسنامه شرکت سهامی 100 سهم ذکر شده و فرد منتخب هیات مدیره در زمان برگزاری مجمع و انتخاب دارای 20 سهم از سهام شرکت باشد، طبق ماده 115 " لایحه " از تاریخ انتخاب، یک ماه فرصت دارد تا نسبت به تهیه و تودیع 80 سهم دیگر اقدام نماید. در غیر این صورت تاز سمت مدیریت مستعفی محسوب می شود.<br>سهام وثیقه لزوماَ بانام است و قابل انتقال نخواهد بود حتی در شرکت هایی که صد در صد سهام آن بی نام است باید سهام وثیقه بانام باشد و در صندوق شرکت به نام مدیران باقی بماند.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b> وظیفه بازرس قانونی در کنترل سهام وثیقه</b><br><br>در ماده 116 " لایحه " سرنوشت حرفه ای و خاتمه تلخ یا شیرین دوره مسئولیت مدیران تعیین شده است. در این ماده تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت مبنای مفاصاحساب مدیران برای آن دوره مالی قرار گرفته است.<br>در هر دوره مالی هیات مدیره با اختیارات تامی که در ماده 118 " لایحه " برای آنان پیش بینی شده اقداماتی مانند خرید، فروش و سرمایه گذاری را انجام می دهند که ممکن است بعضاَ سودآور و یا زیان آور باشد. جزییات این اقدامات در صورت های مالی و یادداشت های همراه آن منعکس می شود و در جلسه مجمع عمومی صاحبان سهم توام با اظهارنظر بازرس قانونی شرکت به اطلاع سهام داران می رسد.<br>اگر علی رغم تذکرات و ایرادات بازرس قانونی با اکثریت قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان تصویب و عملکرد مدیران از هر قبیل از جمله معاملات و خرید و فروش هایی که انجام داده اند تایید و به آنان مفاصاحساب داده شود از مسئولیت های مدنی و حقوقی در قبال شرکت بری الذمه می شوند. بنابراین سهام وثیقه آنان که تضمینی برای خسارات احتمالی وارده به شرکت است خود به خود از قید وثیقه آزاد خواهد شد و نیازی به هیچ گونه اقدام حقوقی و یا اداری دیگری نخواهد بود.<br>چنانچه دوره تصدی مدیران خاتمه یابد و برای دوره بعدی کاندیدا نباشند و یا احتمال آن باشد که پس از اعلام کاندیداتوری انتخاب نشوند، بهتر است بلافاصله پس از برگزاری جلسه مجمع و تصویب ترازنامه با مراجعه به صندوق شرکت، سهام وثیقه خود را از صندوق خارج کنند.<br>بازرس قانونی شرکت مکلف است مرتباَ اطمینان حاصل کند که تعداد سهام وثیقه مندرج در اساسنامه به نام مدیران در صندوق شرکت تودیع شده است. بنابراین در صورتی که مقرر شود عدم تودیع سهام وثیقه با رعایت ماده 115 " لایحه " به مجمع عمومی صاحبان سهام اعلام گردد و سپس با تصمیم مجمع عمومی استعفای مدیر مربوط اعلام و مدیر جایگزین انتخاب شود ضروری است بدواَ گزارش بازرس قانونی در این مورد اخذ و به اطلاع صاحبان سهام برسد تا در صورت ایراد و اعتراض مدیر مستعفی مبنی بر عدم تسلیم به استعفای اجباری و خروج از شرکت، مستندات کافی بر تخلف وی وجود داشته باشد.<br>در صورت نیاز به هرگونه مشاوره تخصصی رایگان با ما تماس حاصل فرمایید.<br>موسسه حقوقی فکر برتر، افتخار دارد با استفاده از توان بالای کادر مجرب خود ، در کوتاه ترین زمان ممکن اقدامات حقوقی و ثبتی لازم را جهت ثبت&nbsp; شرکت، ثبت برند و علامت تجاری ،ثبت طرح صنعتی به عمل آورد. <br></div> text/html 2018-07-01T07:40:23+01:00 rikadl.ir محسن فرپای راهنمای ثبت شرکت نسبی http://rikadl.ir/post/38 شرکت نسبی که با دو یا چند نفر تشکیل می شود و در این نوع شرکتها هر شخص با توجه به میزان سرمایه ای که دارد در قبال شرکت مسئول می باشد . در کنار نام این شرکتها باید واژه ی شرکت نسبی یا اسامی یک نفراز شرکا قید شود.<br><div align="justify"><br></div><div align="justify"><b>برای ثبت شرکت نسبی چه قوانینی باید رعایت شود :</b><br>1-برای انتخاب مدیر شرکا باید یک فرد را از اعضای شرکت یا خارج از اعضا به سمت مدیریت شرکت انتخاب کنند<br>2-در شرکتهای نسبی اگر اورده یا سهم الشرکه تعدادی از افراد به صورت غیر نقدی باشد باید تقویم شود<br>3-افراد در صورت اجازه ی تمام شرکا شرکت می توانند سهم الشرکه خود را به شخص دیگری انتقال دهند<br>4-نحوه ی فعالیت ، تاسیس و انحلال شرکتهای نسبی ماننده شرکتهای تضامنی می باشد<br>5-در شرکتهای نسبی افراد با توجه به اورده ی خود در قبال شرکت مسئول هستند و هر شخص نیز با توجه به میزان اورده ی خود از سود و زیان شرکت بهره مند می شود .<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><b>برای ثبت شرکت نسبی چه مدارکی نیاز است :</b><br>1- دو نسخه اساسنامه ی شرکت<br>2-دو نسخه تقاضا نامه<br>3-دو نسخه شرکتنامه<br>4-کامل کردن مدارک مربوط به انتخاب نام برای شرکت و نوشتن اسمهای انتخابی به ترتیب اولویت<br>5-در صورتی که موضوع فعالیت شرکت نیاز به گرفتن مجوز داشته باشد باید از مراجع ذیصلاح مجوز دریافت کنند<br>6-کلیه ی اعضای شرکت ائم از هیات نظارت ،مدیران شرکت و کلیه ی اعضای شرکت باید از شناسنامه و کارت ملی خود کپی تهیه کرده و ارائه دهند<br>7-مدیر عامل و هیئت مدیره ی شرکت باید فاقد سابقه ی کیفری بوده گواهی عدم سو پیشینه ی خود را ارائه دهند<br>8-دو نسخه صورت جلسه ی هیات مدیره<br>9-دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی موسس<br>10-در صورتیکه فعالیت شرکت توسط وکیل انجام شود باید وکالتنامه ارائه دهد&nbsp; <br></div> text/html 2018-07-01T07:38:52+01:00 rikadl.ir محسن فرپای شرایط ثبت شرکت حمل و نقل http://rikadl.ir/post/37 <div align="justify"><br>پیشرفت سطح زندگی و افزایش جمعیت دو عامل موثر در پیدایش نیازهای بشر می باشد که هر روز دامنه گسترده تری به خود گرفته و از تنوع بالاتری برخوردار می شود. به جهت رفع این نیازها که ممکن است نیاز به مواد اولیه و کالاهای خاصی داشته باشد و یا به انواع مختلفی از خدمات نیازمند باشد، تامین و رفع آنها خود فرآیندی عظیم می باشد. تامین نیروی انسانی و متخصص و فراهم آوردن اجناس&nbsp; و دستگاههای مورد نظر می تواند یک مسئله مهم و حیاتی باشد.<br><br>حال آنکه تمام موارد فوق در یک محدوده جغرافیایی یافت نخواهد شد. به عنوان مثال تولید یک کالا نیازمند مواد اولیه خامی می باشد که در آن منطقه یافت نشده و به ناچار بایستی از نقاط دیگر فراهم گردد. به همین دلیل وجود سیستم های حمل و نقل یکی از اجزای جدایی ناپذیر و ضروری از بخش های مختلف از جمله تولید و رشد هر کشوری می باشد.<br><br>استفاده از افراد و ماشین آلات مخصوص به جهت حمل موارد مختلف، نیازمند افراد متخصصی می باشد که با برنامه ریزی دقیق از عهده این امر برآیند. به همین جهت تشکیل مراکزی که به امر حمل و نقل مبادرت می نمایند پدید آمده تا نسبت به رفع نیازهای مذکور اقدام نمایند.<br><br>حمل و نقل کالا یا مسافر می تواند در حالت های مختلفی اتفاق افتد. به عنوان مثال حمل و نقل در محدوده شهری چه از نظر مسافر یا کالا و یا اینکه حمل و نقل به نقاط دورتر و بین شهرهای مختلف یک کشور می تواند انجام شود.<br><br>در مقیاس وسیع تر حمل و نقل&nbsp; بین المللی را داریم که خود از راه های زمینی، هوایی و دریایی قابل انجام می باشد.<br><br>اشخاصی که قصد ثبت شرکت حمل و نقل را داشته باشند ابتدا بایستی تصمیم خود در خصوص محدوده کاری خود را انجام دهند و مشخص نمایند که این ثبت شرکت حمل و نقل در محدوده شهری، بین شهری و یا بین المللی خواهد بود.<br><br>ثبت شرکت حمل و نقل کالا و مسافر درون شهری می تواند برای عموم افراد و بدون نیاز به اخذ مجوز در زمان ثبت شرکت انجام شود. اداره ثبت شرکتها به منظور تسهیل روند ثبت شرکت در این خصوص و ایجاد زمینه برای اشتغال افراد، ثبت شرکت حمل و نقل با محدوده درون شهری را بدون نیاز به اخذ مجوز در پروسه ثبت شرکت را قابل انجام کرده است. موضوع فعالیتی که در این خصوص و برای این نوع شرکتها می توان ثبت کرد از طرف اداره ثبت شرکتها اعلام شده و بایستی مطابق با همان ابلاغیه انجام شود. این نوع شرکتها در قالب شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی خاص قابل ثبت می باشند که آمار ثبت شرکت حمل و نقل در قالب شرکت با مسئولیت محدود بالاتر از شرکت سهامی خاص می باشد.<br><br>اما چناچه فردی قصد انجام امور حمل و نقل در محدوده بین شهری و یا در سطح بین المللی را داشته باشد بایستی نسبت به اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند. وزارتخانه مذبور با بررسی و تایید صلاحیت های مربوطه مجوز حمل و نقل را صادر میکند.&nbsp; متقاضی ثبت شرکت حمل و نقل با موضوع بین شهری یا بین المللی پس از تکمیل مدارک مورد نیاز و ثبت نام در سامانه اداره ثبت شرکتها، با تایید نام از طرف واحد تایید نام اداره ثبت شرکتها و تهیه اساسنامه و سایر اسناد مورد نیاز به وزارتخانه مورد نظر مراجعه کرده و مراحل اخذ مجوز را طی می نمایند.<br><br>یکی دیگر از انواع روش های حمل و نقل، خدمات ترابری از راه هوایی می باشد. صدور بارنامه خدمات ترابری کالا و مسافر از طریق راه هوایی تحت نظارت سازمان هواپیمایی کشور انجام می شود و متقاضیان جهت فعالیت در این زمینه بایستی به این سازمان مراجعه کرده تا با اطلاع از شرایط و ضوابط اخذ مجوز مربوطه بتوانند نسبت به ثبت این نوع از شرکتها اقدام نمایند. مراحل ثبت شرکت حمل و نقل هوایی مانند سایر انواع شرکتهای دیگر بوده و اولین قدم، مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکتها و تکمیل اقلام اطلاعاتی می باشد که در این سامانه مشخص شده است. این نوع از شرکتها در قالب شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی خاص قابل ثبت می باشند که با توجه به نوع شرکت انتخابی بایستی مدارک مورد نیاز آن تهیه و ارائه گردد.<br><br><b>مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت حمل و نقل در قالب شرکت با مسئولیت محدود:<br></b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; تصویر برابر با اصل کارت ملی و شناسنامه تمامی افراد<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضای هیئت مدیره<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ارائه مجوز مربوطه چنانچه موضوع فعالیت از موارد نیازمند اخذ مجوز باشد.<br><br>همزمان با تهیه مدارک فوق بایستی نسبت به ارائه آدرس مرکز اصلی فعالیت شرکت و انتخاب اسامی اقدامات لازم انجام شده و در سامانه ثبت شرکت ها وارد گردد.<br><br><b>مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت حمل و نقل در قالب شرکت سهامی خاص:</b><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; برابر با اصل مدارک شناسایی تمام افراد<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و بازرسین<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; گواهی بانکی مبنی بر پرداخت 35 درصد از سرمایه اولیه توسط موسسین<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ارائه مجوز در موارد مورد نیاز<br><br>لازم به ذکر است، شرکتهایی که در زمینه حمل و نقل فعالیت نموده و یا قصد ثبت شرکت با موضوع حمل و نقل را دارند، می توانند در نام های پیشنهادی خود از کلماتی نظیر حمل و نقل، سیر، گشت و سفر استفاده نمایند.<br><br>همچنین شرکتهایی که در زمینه حمل و نقل درون شهری فعالیت می نمایند می توانند همزمان در حوزه های دیگری فعالیت نموده و به عبارتی شرکت را به صورت چند منظوره ثبت نمایند. در حالیکه در شرکتهایی که نیازمند اخذ مجوز می باشند موضوع فعالیت از طرف سازمان ذیصلاح اعلام شده و بنابراین امکان درج موضوعات اضافه دیگری، نمی باشد. </div> text/html 2018-07-01T07:37:15+01:00 rikadl.ir محسن فرپای کد اقتصادی شرکت چیست؟ http://rikadl.ir/post/36 <div align="justify">کد اقتصادی یک شناسه اختصاصی ۱۲ رقمی است که برای شناسایی شرکت در واحد مالیاتی استفاده می‌شود،<br>فعالیت‌های اقتصادی به‌صورت های مختلف انجام می‌شود . حمایت از فعالیت کنندگان در این زمینه و نظارت بر اعمال اقتصادی لازم به شناخت اشخاص فعال در این زمینه است. یکی از مزیت‌های کد اقتصادی کسب مجوز برای فعالیت‌های تجارتی و پرداخت حقوق دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابت‌ها و تلاش‌های ناسالم می‌باشد.در کنار راهنمای ثبت شرکت‌ها و دریافت کارت بازرگانی، اخذ شماره کد اقتصادی ضرورت دارد پس با استفاده از مقررات مربوطه که در واحدهای ذی‌ربط وزارت امور اقتصادی و دارایی جاری است نسبت به نگارش و ارائه راهنمای دریافت شماره اقتصادی برای کسانی که نیازمند دانستن اطلاعات مربوط می‌باشند اقدام می‌شود .<br><br><b>چگونگی دریافت کد اقتصادی</b><br>برای اخذ برگه‌ی کد اقتصادی لازم است ابتدا برای شرکت در واحد مالیاتی نسبت به آدرس شرکت مربوط تشکیل پرونده مالیاتی داد.<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><b>موارد مربوط به کد اقتصادی</b><br><br>۱- اشخاص مکلف به اخذ کد اقتصادی<br>تمامی اشخاص حقوقی که به امر تولید،مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی فعالیت دارند همه اشخاص حقیقی که به کارهای ذکرشده مشغول‌اند و دارای پروانه کسب یا کار از مراجع مربوط و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند و واجد شرایط اخذ شماره اقتصادی به‌حساب می‌آیند . لازم است بدانید احراز یکی از شرایط فوق برای اشخاص حقیقی کافی می‌باشد .<br>۲٫ مجوز فعالیت<br>مجوز فعالیت به سندی گفته می‌شود که بر اساس آن فعالیت اقتصادی هر شخصی از طرف یکی از مراجع ذی‌ربط تائید شده باشد مانند پروانه داروخانه‌ها از طرف وزارت بهداشت و درمان یا کارت بازرگانی از طرف وزارت بازرگانی یا فعالیت مرغداری از راه‌های جهاد یا گواهی فعالیت صنعتی (کارگاه یا کارخانه) از طرف وزارت صنایع یا پروانه‌های کسب‌وکار صادره از سوی اتحادیه‌های صنفی و یا معرفی‌نامه سازمان برنامه بودجه برای پیمانکاران و یا سایر مراجع مربوطه.<br>۳٫ محل فعالیت تجاری<br>محل فعالیت تجاری به یک واحد شغلی گفته می‌شود که آن محل از طرف شهرداری یا مراجع قانونی دیگر به‌عنوان محل فعالیت اقتصادی شناخته‌شده و فعالیت مربوط در آن جواز کسب و یا بدون جواز انجام می‌شود.<br>۴٫ رسید بانکی<br>مبلغ فیش بانکی در کلیه شهرستان‌ها به‌حساب یکی از شعب بانک ملی از جانب درخواست‌کننده واریز می‌شود .<br>۵٫ پرینت مربوط به شماره اقتصادی<br>پرینت گرفته‌شده با کامپیوتر قبل از صدور کارت می‌باشد که کلیه اطلاعات مربوط به مودی ازجمله هویت و مالیات را شامل می‌شود که به‌عنوان رسید از مودی توسط مأمورین پست و بایگانی در پرونده مودی استفاده خواهد شد .<br>۶٫ کارت اقتصادی اشخاص حقیقی<br>رنگ و شکل و مندرجات کارت جدید با کارت‌های قبلی فرق خواهد داشت و عکس ۲*۳ ، نام و نام خانوادگی، شماره اقتصادی ، نشانی محل فعالیت تجاری و شماره حوزه مالیاتی مودی در آن درج خواهد شد .<br>۷٫ کارت اقتصادی اشخاص حقوقی<br>تغییرات مربوط به اشخاص حقیقی در کارت اشخاص حقوقی نیز وجود دارد . اما فرق آن این است که عکس ندارد و نوع شخص حقوقی نیز درج خواهد شد . در صورت هماهنگی با خدمات ماشینی کارت اشخاص حقوقی به‌صورت لیزری صادر خواهد شد.<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><b>مدارک مربوط به درخواست کد اقتصادی شخص حقوقی</b><br><br>۱-درخواست کتبی شرکت .<br>۲-روزنامه رسمی که آگهی تأسیس شرکت در آن وجود دارد.<br>۳-فیش پرداختی<br>۴-فتوکپی شناسنامه از همه صفحات.<br>۵-تنظیم فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی<br>۶-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری.<br>پس از تهیه و تکمیل مدارک بالا که توسط مدیرعامل یا وکیل قانونی تنظیم و به‌وسیله شرکت مهرشده و به حوزه مالیاتی مربوطه رسیده و ممیز مالیاتی پس از کنترل مدارک آن را در دفتر حوزه ثبت و رسید آن را تحویل مؤدی می‌کند و بعدازآن مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و در آنجا بررسی‌شده و مدارک را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی-اداره شماره اقتصادی تحویل و اداره فوق‌الذکر نسبت به صدور کارت شماره اقتصادی و تحویل به مؤدی اقدام می‌نماید .<br>اگر پس از دریافت کارت شماره اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایجاد شود باید برگه‌ها و مدارک لازم تکمیل به حوزه مربوطه یا اداره صادرکننده کارت تحویل داده شود .<br><b><br></b></div><div align="justify"><b>مدارک مربوط به درخواست کد اقتصادی شخص حقیقی</b><br><br>۱-درخواست کتبی شخص .<br>۲-فتوکپی پروانه کسب .<br>۳-فتوکپی تمامی صفحات شناسنامه .<br>۴-فیش پرداختی<br>۵-تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی<br>۶-عکس ۲*۳ متقاضی(سه قطعه )<br>۷-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری<br>پس از تهیه مدارک و تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و امضای آن ، نسبت به تحویل به حوزه مالیاتی مربوطه اقدام و ممیز مالیاتی پس از کنترل مدارک و ثبت در دفتر حوزه ، رسیدی دریافت مدارک را صادر و تحویل مؤدی می‌نماید و مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و اداره مذکور پس از بررسی مدارک دریافتی ،آن‌ها را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و اداره شماره اقتصادی ، ارسال و اداره مذکور پس از دریافت مدارک و بررسی آن‌ها نسبت به صدور کارت شماره اقتصادی اقدام می‌نماید .<br>اگر پس از دریافت کارت شماره اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایجاد شود باید فرم‌ها و مدارک لازم تکمیل به حوزه مربوطه یا اداره صادرکننده کارت تحویل داده شود. </div> text/html 2018-07-01T07:36:08+01:00 rikadl.ir محسن فرپای نظام های حمایتی طرح صنعتی http://rikadl.ir/post/35 &nbsp;طرح های صنعتی در معنای عام کلمه با توجه به ویژگی دوگانه ای که دارند ( ترکیبی از صنعت و هنر ) ، در قالب نظام های مختلفی می تواند قابل حمایت باشد. به عبارت دیگر برای حمایت از طرح های صنعتی برخلاف علائم و اختراعات ابزارها و ساز و کارهای مختلفی در قوانین ملی کشورها پیش بینی شده است که در این مقاله به ساز و کارهای قانونی مهمی که برای حمایت از طرح های صنعتی وجود دارد می پردازیم.<br><div align="justify"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b> نظام مالکیت ادبی و هنری</b><br><br>در تعدادی از کشورها طرح های صنعتی به موجب نظام مالکیت ادبی و هنری یا کپی رایت حمایت می شوند. این نظام حمایتی در برخی از کشورها همزمان با قانون طرح های صنعتی و به صورت نظام مرکب قابل اعمال است و در تعدادی از کشورها نیز این دو شکل حمایتی نه به صورت مرکب و همزمان بلکه به طور مستقل وو جدای از یکدیگر قابل اعمال می باشند.<br>البته حمایت از طرح های صنعتی در قالب نظام مالکیت ادبی و هنری یا طرح صنعتی هر کدام دارای ویژگی ها و مختصات منحصر به فرد هستند که در ذیل به برخی از ویژگی های مهم حمایت از طرح صنعتی در قالب نظام مالکیت ادبی و هنری می پردازیم:<br>1- برای حمایت از طرح صنعتی در قالب نظام مالکیت ادبی و هنری اصولاَ نیازی به ثبت وجود ندارد و صرفاَ در برخی از کشورها، محلی برای تودیع آثار وجود دارد که با سپردن طرح در آن محل ها طراح موفق به اخذ گواهی مربوط می گردد.<br>2- با توجه به اینکه برای حمایت از طرح در قالب نظام مالکیت ادبی و هنری نیازی به ثبت اثر وجود ندارد لذا هزینه حمایت از طرح در این نظام در مقایسه با نظام خاص به مراتب کمتر است. البته در برخی از کشورها تودیع اثر و اخذ گواهی مربوط نیازمند پرداخت هزینه است.<br>3- حقی که با حمایت از طرح در قالب نظام مالکیت ادبی و هنری عاید صاحب طرح می شود در مقایسه با حقی که با حمایت از طرح صنعتی در نظام خاص نصیب طراح می گردد به مراتب ضعیف تر است؛ زیرا حق ناشی از حمایت از طرح صنعتی در قالب نظام خاص، حقی مطلق است که یکی از آثار مهم آن در حوزه نقض حق می باشد .بدین توضیح که به عنوان مثال اعم از اینکه نسخه برداری عمدی صورت بگیرد یا غیر عمدی، نقض حق صورت گرفته و قابل پیگیری است.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; نظام خاص</b><br><br>در بسیاری از کشورها از جمله در ایران طرح صنعتی در قالب نظام خاص مورد حمایت قرار می گیرد. در این نظام طرح صنعتی در چارچوب قوانین و مقررات خاص و از طریق ثبت در ادارات ذیربط مورد حمایت قرار می گیرد. از جمله شرایط مهم برای استفاده از مزایای این نظام این است که طرح مورد درخواست ثبت ، جدید و یا حداقل اصیل باشد.<br>حمایت از طرح در قالب نظام خاص ( قانون طرح های صنعتی ) معمولاَ دارای ویژگی هایی به شرح ذیل است :<br>1- با توجه به اینکه یکی از شرایط مهم حمایت از طرح صنعتی در قالب نظام خاص این است که طرح مورد درخواست حمایت جدید باشد بنابراین طرح مورد نظر به طور کلی باید قبل از انتشار یا استفاده عمومی در جهان یا حداقل در کشوری که حمایت در آن ادعا می شود، به ثبت برسد.<br>2- گواهی نامه ای که با ثبت طرح در قالب نظام خاص اعطاء می شود معمولاَ در موارد نقض حق می تواند مستند مهمی برای اثبات حق باشد؛ زیرا حمایت در قالب قانون طرح های صنعتی، اساس و پایه محکمی است برای اجرای حقوق انحصاری که با ثبت طرح در این نظام نصیب طراح می گردد.<br>3- مدت حمایت از طرح صنعتی در قالب نظام خاص به طور کلی بین 10 و 25 سال است.<br>4- حقی که با ثبت یک طرح صنعتی در قالب نظام خاص اعطاء می شود، حقی است مطلق به این معنا که برای تحقق نقض حق نیازی نیست که نقض به صورت عمدی باشد. نقض غیرعمدی هم در این نظام قابل پیگیری است.<br>5- ثبت طرح در قالب نظام خاص مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی است. استفاده از خدمات وکیل هم در این نظام می تواند هزینه های ثبت را افزایش دهد.<br>6- حمایتی که با ثبت طرح در نظام خاص نصیب طراح می شود، به ویژه در مقایسه با نظام مالکیت ادبی و هنری حمایت قوی تری است.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; نظام علائم تجاری</b><br><br>علامت هر نشانی است که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.<br>مواردی وجود دارد که شکل طرح یا بسته بندی یک محصول خاص، ویژگی متمایز کننده برای کالا و محصول ایجاد می کند؛ به عنوان مثال بطری کوکاکولا یا شکل مثلثی شکلات Toblerone برخی از این مصادیق تلقی می گردند. خلاصه اینکه در قوانین برخی از کشورها چنانچه یک طرح صنعتی نقش یک علامت تجاری را که مهم ترین ویژگی آن ایجاد تمایز بین محصولات اشخاص حقیقی یا حقوقی از یکدیگر است ایفاء کند می تواند به عنوان یک علامت تجاری به ثبت برسد و مورد حمایت قرار گیرد.<br>لازم به ذکر است که با توجه به ویژگی ها و آثار حمایت از طرح صنعتی در قالب علائم تجاری می توان گفت که حمایت از طرح در قالب علامت در مقایسه با نظام خاص می تواند واجد امتیازاتی باشد؛ چون در قالب نظام علامت می توان حمایت را برای مدت نامحدودی تمدید کرد و این می تواند در مقایسه با حمایت در قالب نظام خاص که مدت حمایت از آن 10 یا 25 سال است تدارای برتری باشد. همچنین حمایت از طرح در دو نظام خاص و علائم تجاری می تواند به صورت همزمان و مرکب نیز صورت گیرد. مضافاَ اینکه بعد از انقضای مدت حمایت از طرح های سه بعدی چنانچه طرح دارای ویژگی ها و شرایط علامت تجاری باشد، می توان آن را در قالب علامت تجاری ثبت و از آن برای مدت نامحدود حمایت کرد.<br>در اتحادیه اروپا طرح های صنعتی می توانند طبق قانون علامت تجاری مورد حمایت قرار گیرند. همچنین در ایتالیا در کنار قانون طرح های صنعتی و مدل های مفید، طرح را از طریق قانون علامت تجاری نیز حمایت می کنند.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; نظام اختراع و مدل اشیاء مفید</b><br><br>در برخی کشورها بویژه حمایت از طرح های کاربردی و فنی در صورتی که دارای شرایط و ویژگی های مهم اختراع یا مدل اشیاء مفید باشد در قالب نظام اختراع یا اختراعات کوچک قابل حمایت می باشند. این نظام هم دارای ویژگی ها و شرایط خاص است که با نظام خاص و یا کپی رایت کاملاَ متفاوت می باشد.<br><br>&nbsp;<b>&nbsp;&nbsp; نظام طرح ثبت نشده</b><br><br>بعضی از نصادیق طرح ها در قالب نظام حقوقی قانون طرح های ثبت نشده حمایت می شوند و در این نظام ثبت اثر شرط حمایت از آن نمی باشد. به عنوان مثال در کشور انگلیس حمایت از طرح های کاربردی در قالب قانون طرح های ثبت نشده صورت می گیرد. البته در این کشور طرح های مربوط به شکل، ساختار و تزیینان به کار رفته در یک کالا در قالب نظام حقوقی حمایت از طرح های ثبت شده مورد حمایت قرار می گیرد و طرح هایی هم که صرفاَ جنبه ترسیمی و هنری محض دارند بر مبنای قوانین و مقررات نظام حق تکثیر یا کپی رایت حمایت می شوند.<br>لازم به ذکر است که مدت حمایت از طرح در قالب قانون طرح های ثبت نشده در مقایسه با مدت حمایت سایر نظام ها خیلی محدود است. به عبارت دیگر این قالب حمایتی از طرح در مقابل تقلید و نسخه برداری در اوایل حیات محصول حمایت می کند؛ بنابراین می تواند در تجارت کالاهایی که مد آن به سرعت تغییر می کند از قبیل اسباب بازی و پوشاک مفید باشد. مضافاَ اینکه این نظام به بنگاه ها فرصت می دهد قبل از اینکه هزینه و مشکلات ثبت طرح هایشان را متحمل شوند، آن ها را در بازار امتحان کنند و صرفاَ در صورت موفقیت طرح مبادرت به ثبت آن نمایند.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; نظام اسرار تجاری</b><br><br>یکی دیگر از ساز و کارهای حمایتی طرح صنعتی اسرار تجاری است که به ویژه تا پیش از علنی شدن طرح می تواند از آن حمایت کند، به عبارت دیگر اسرار تجاری می تواند نقش مکمل در حفاظت و حمایت از طرح صنعتی داشته باشد. در خصوص طرح های کارکردی، اگرچه می توان به وسیله اسرار تجاری به نحوی حقوق طراح را مورد حمایت قرار داد، اما حقوق اسرار تجاری ابزار کارآمدی برای حمایت از طرح های کارکردی محسوب نمی شود؛ زیرا به طور معمول، همانند سازی یک طرح صنعتی پس از علنی شدن آن- برخلاف اختراعات – امر دشواری نیست و این موضوع لطمه جدی به حقوق طراح می زند. از این رو، بهتر است در صورت امکان، با ثبت آن به عنوان نوعی اختراع و به تعبیر دقیق تر یک مدل مصرفی و یا استناد به حمایت های خوکار کپی رایت، از این آفرینه فکری حمایت کرد.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; قانون رقابت عادلانه</b><br><br>در برخی دیگر از کشورها، طرح ها غالباَ در چارچوب قانون رقابت عادلانه مورد حمایت قرار می گیرند. بنابراین در ااین کشورها طرح ها در مقابل فعالیت های رقابتی ناعادلانه به ویژه در صورتی که تقلید و کپی برداری آشکار و یا طرح فاقد ابتکار باشد و یا در صورتی که طرح موجب گمراهی و فریب باشد مورد حمایت قانونگذار قرار می گیرد. به عبارت دیگر در این نظام حمایتی که رقابت منصفانه را در بازار تضمین می کند طراحی که طرح او مورد نقض قرار گرفته و در نتیجه این نقض، او از شرکت منصفانه در بازار محروم شده است، می تواند علیه ناقض حق در مراجع ذیصلاح طرح دعوی و احقاق حق نماید. البته حمایت از طرح ها در این قالب اشکالات و مضار خاص خود را دارد. به عنوان نمونه حمایتی به ویژه نظام خاص و کپی رایت خیلی ضعیف است، و همچنین در این نظام در مقایسه با نظام های دیگر حمایتی اثبات نقض به مراتب مشکل تر خواهد بود.<br>نکته قابل ذکر اینکه برای اینکه طرح در این نظام قابل حمایت باشد، نیازی به ثبت آن طرح نیست.&nbsp; <br></div> text/html 2018-07-01T07:34:13+01:00 rikadl.ir محسن فرپای کارت بازرگانی چه مدت اعتبار دارد http://rikadl.ir/post/34 افراد فقط در صورت داشتن کارت بازرگانی می توانند در زمینه ی واردات و صادرات فعالیت نمایند .کارت بازرگانی که توسط اتاق بازرگانی صادر می شود باید توسط وزارت بازرگانی هم تایید شود .مدت اعتبار کارت بازرگانی یک سال می باشد که بعد از اتمام اعتبار کارت باید برای تمدید دوباره ی ان اقدام شود .<br><div align="justify"><br></div><div align="justify">برای تمدید کارت بازرگانی متقاضان باید دارای چه شرایطی باشند :<br>1-در صورتیکه سه سال&nbsp; از گرفتن کارت بازرگانی گذشته باشد و از تمدید کارت بازرگانی دو سال گذشته باشد<br>2-ارائه ی مدارکی که نشان می دهد فرد دارای سابقه داشتن سه سال کارت بازرگانی می باشد که این مدارک شامل اظهار نامه ی مالیاتی یا ارائه ی گواهی که توسط یک بنگاه تجاری تایید شده باشد&nbsp; که نشان می دهد شما در زمینه ی بازرگانی فعالیت داشته اید<br><br></div><div align="justify">3-ارائه ی پروانه ی کسب که خود شامل موارد زیر می باشد :<br>الف)باید از صنف مورد نظر که فعالیت داشته اید تاییدیه گرفته و ارائه شود<br>ب)باید از وزارت صنعت معدن وتجارت مجوز گرفته شود<br>ج)داشتن مدرک مرتبط با فعالیت مثلا مدیریت صنعتی ،مدیریت تولید و ....<br>4-تاییدیه بوسیله ی دو نفر از اعضای هیئت مدیره ی اتاق بازرگانی<br>5- هر شخص حقیقی یا حقوقی باید برای فعالیت خود مکانی را داشته باشد که مالکیت ان مکان برای خود شخص باشد و سند ان را ارائه دهد یا ملک اجاره ای باشد که ارئه ی اجاره نامه ی محضری الزامی می باشد&nbsp; <br></div> text/html 2017-11-07T06:39:25+01:00 rikadl.ir محسن فرپای غلبه بر شکست؛ چگونه شکست را شکست دهیم؟ http://rikadl.ir/post/33 <br>غلبه بر شکست؛ چگونه شکست را شکست دهیم؟<br><br>شکست زندگی<br><br>راه‌های زیادی برای غلبه بر شکست و رسیدن به اهداف‌مان وجود دارد‎<br><br>&nbsp;<br><br>شکست «درد» دارد. دست‌کم تجربه‌ی آزاردهنده‌ای است؛ چیزی که بسیاری از ما تمام تلاش‌مان را می‌کنیم تا با آن روبه‌رو نشویم. گاهی تأثیرات یک شکست می‌تواند تا مدت‌های طولانی باقی بماند و در ذهن ما، رد پایش را به جا بگذارد و یک مانع ذهنی ایجاد کند که باعث شود در سال‌های بعدی زندگی، به سختی بتوانیم بر آن غلبه کنیم. اما باید راه‌هایی را نیز برای غلبه بر شکست یاد بگیریم. پس با ما همراه باشید.<br><br>&nbsp;<br><br>یک ضرب‌المثل ژاپنی می‌گوید: «اگر هفت بار زمین خوردی، برای هشتمین بار برخیز.»<br><br>&nbsp;<br><br>اما شکست هم لازم است!<br><br>&nbsp;<br><br>برای غلبه بر شکست باید اهمیت شکست را درک کنید <br><br>وقتی شکست می‌خوریم، معمولا به فکر فرو می‌رویم، به دنبال معنای جدیدی برای زندگی‌مان می‌گردیم و جواب‌ها و راه‌حل‌های ممکن و بالقوه را برای رسیدن به اهداف‌مان بررسی و کشف می‌کنیم. در حقیقت، شکست بخشی ضروری از مسیر رسیدن به اهداف‌مان است. شکست، به عنوان نوری هدایت‌کننده در زندگی عمل می‌کند و مانند آب و خاک که فرساینده‌های مهربان طبیعت هستند‌، آب‌دیده‌مان می‌کند و نقش مهمی در بهبود تک‌تک فعل و انفعالات بعدی و جریان زندگی‌مان دارد.<br><br>&nbsp;<br><br>اما هر چقدر هم که در مورد اهمیت شکست در زندگی دلیل و برهان بیاوریم، در مواجهه با آن، آن‌قدر درگیر ناراحتی‌هایش هستیم که به سختی می‌توانیم منفعتی در آن ببینیم. وقتی تمام آن چیزی که از شکست می‌بینیم و درک می‌کنیم، درد و شکنجه است، غلبه بر شکست برای رسیدن به اهداف و آرزوها دشوار می‌شود.<br><br>&nbsp;<br><br>من هم شکست‌های بسیار بدی را تجربه‌ کرده‌ام و می‌دانم تا چه اندازه دردناک و آزاردهنده است و همه چیز را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مطمئنا شکست، ردپاهایش را در زندگی‌ام به جا گذاشت، و این به سادگی ماندن اثر یک زخم عمیق نبود. التیام آثار شکست‌هایم خیلی طول کشید، اما در آن میان، به فهم و درک مهمی رسیدم، تقریبا همان چیزی که سایر افراد هم بعد از شکست به آن پی‌ می‌برند.<br><br>&nbsp;<br><br>این را هم فهمیدم که راه‌های زیادی برای غلبه بر شکست و رسیدن به اهداف‌مان وجود دارد. اما همه‌ی این راه‌ها نیازمند ایجاد یک تحول اساسی در طرزفکر هستند. لازم است به زندگی با نگاه خاصی بنگرید و افکارتان را در جهت درستی هدایت کنید و بذر موفقیت را بکارید تا در آینده محصولش را برداشت کنید.<br><br>&nbsp;<br><br>در اینجا ۵ راهکار به شما توصیه می‌کنیم که می‌توانید با کمک آنها بر شکست غلبه کنید و به اهداف‌تان برسید.<br><br>&nbsp;<br><br>۱. باور کنید که هیچ‌چیز ارزشمندی، آسان به دست نمی‌آید<br><br>ما آدم‌ها در دنیای امروز دوست داریم فورا به نتیجه برسیم و راضی شویم؛ چیزهایی را می‌خواهیم و فورا هم می‌خواهیم! وقتی می‌توانیم هر چیزی را که می‌طلبیم بدون معطلی به دست بیاوریم، چرا باید صبر کنیم؟ از فست‌فودها گرفته تا دسترسی به اینترنت پرسرعت، باعث شده ناشکیبایی و عدم تحمل‌ ما برای هر چیزی روز به روز بیشتر شود، بنابراین عجیب نیست که شکست تا این اندازه آزارمان دهد.<br><br>&nbsp;<br><br>ما آن‌قدر به گرفتن نتایج فوری عادت کرده‌ایم که درک نمی‌کنیم برای رسیدن به هدفی قابل توجه و چشمگیر، تا چه حد کار و تلاش و پشتکار لازم است. به مقصد رسیدن زمان‌‌بَر است، اما طی این زمان و همان‌طور که مسیر رسیدن به هدف را طی می‌کنیم، شخصیت‌مان ساخته می‌شود و به شناخت‌های جدید دست می‌یابیم، حتی شاید معنای عمیق‌تری در زندگی‌مان کشف کنیم.<br><br>&nbsp;<br><br>۲. از آدم‌های منفی‌باف دوری کنید، زیرا آنها با تمام توان‌شان آماده‌‌ی سرزنش شما هستند<br><br>ذهن انسان برای دور ماندن از درد و ناراحتی، بی‌وقفه کار می‌کند و خستگی‌ناپذیر است و در واقع هر کاری می‌کند تا از هر نوع دردی در هر اندازه‌ای که هست جلوگیری کند. بخشی از رنج و عذاب شکست، مربوط به افراد دیگری است که به شما می‌گویند: «من به تو می‌گویم که چنین است» یا «تو باید به حرف من گوش می‌دادی» و «وقتی در اوج موفقیت بودی، بهترین کار این بود که کنار بکشی».<br><br>&nbsp;<br><br>منفی‌باف‌ها همیشه با تمام توان‌شان در اطراف‌تان هستند تا از دید خودشان از شما انتقاد کنند. اما شما به آنها گوش ندهید. حرف‌ها و غُر زدن‌هایشان را نشنیده بگیرید تا بتوانید به شکست‌تان به چشم یک تجربه‌ی ارزشمند نگاه کنید. سرتان گرم خودتان باشد و از تماس با این افراد دوری کنید. فقط این را بدانید که همیشه کسانی هستند که از شکست‌ها و عدم موفقیت‌ شما خوشحال شوند، اما دوستان واقعی هم دارید که پیروزی‌هایتان را جشن می‌گیرند و با تشویق‌هایشان به شما انگیزه می‌دهند تا به هدف‌هایتان برسید. بهتر است روی تکنیک‌های مثبت اندیشی بیشتر کار کنید.<br><br>&nbsp;<br><br>غلبه بر شکست<br><br>باید راه‌هایی غلبه بر شکست یاد بگیریم‎<br><br>&nbsp;<br><br>۳. موفقیت نشانه‌هایی دارد؛ در هر فراز و نشیبی دنبال این نشانه‌ها بگردید<br><br>هرچند شکست می‌تواند دشوار باشد، اما زمان خوبی برای جست‌وجوی نشانه‌هاست، زیرا موفقیت سرنخ‌هایی دارد. دنبال‌شان بگردید تا پیدایشان کنید. در هر زمینه‌ای که تلاش می‌کنید و هر هدفی که دارید، دنبال کسانی بگردید که موفقیت‌هایشان، الگوی شماست. سپس جست‌وجو کنید تا کلیدها را پیدا کنید. این افراد موفق چه کرده‌اند؟ چقدر طول کشیده است تا به مقصدشان برسند؟ چند بار شکست خورده‌اند؟<br><br>&nbsp;<br><br>مردم معمولا باور نمی‌کنند که بیشتر افراد موفق، بارها و بارها شکست خورده‌اند، اما قابل توجه‌ترین وجه تمایزشان این است که هرگز دست از تلاش برنداشته‌اند. این، بزرگ‌ترین تفاوت افراد موفق با افراد ناموفق است. موفق‌ترین‌ها، روحیه‌ی سرسختی در تسلیم‌ناپذیری و پشتکار دارند.<br><br>&nbsp;<br><br>۴. به شکست مانند یک فرصت نگاه کنید تا بر ترس‌هایتان غلبه کنید<br><br>گاهی وقت‌ها، شکست به خودی‌ خود دلیل ترس افراد نیست؛ بلکه این ترس از شکست است که آنها را از اقدام باز می‌دارد. غلبه بر شکست، فرصتی است تا ترس‌هایتان را کنار بزنید؛ فرصتی برای چیره شدن بر میل درونی که می‌گوید: فرار کن و در گوشه‌ای با خودت تنها باش.<br><br>&nbsp;<br><br>الگوی درد – لذت (pain-pleasure paradigm)، کاملا واقعیت دارد. ما همیشه برای اجتناب از ناراحتی و درد، بیشتر تلاش می‌کنیم تا برای به دست آوردن خوشی و لذت. اما اگر بتوانیم این درک و تمایل را تعدیل کنیم و برای رسیدن به اهداف‌ خود بر ترس‌هایمان غلبه کنیم، یک دگرگونی و تحول روی خواهد داد؛ یک احساس شگفت‌انگیز و باورنکردنی که نتیجه‌ی این تغییر بوده و تجربه‌ای است پرارزش که مسیر رسیدن به اهداف را برای تمام عمر، هموار می‌کند.<br><br>&nbsp;<br><br>۵. از شکست به عنوان تجربه‌ای آموزنده استفاده کنید<br><br>شکست باید فرصتی باشد تا از اشتباهات‌مان درس بگیریم و تجربه کسب کنیم. اگر بتوانیم از این دانش و تجربه بهره ببریم، مهارت کسب کنیم و رو به جلو حرکت کنیم، اتفاقات شگرفی روی خواهند داد. ما از راه‌های مختلفی می‌توانیم از شکست‌هایمان درس بگیریم، اما لازمه‌اش این است که به شکست و عدم پیروزی‌مان بی‌طرفانه و واقع‌بینانه بنگریم؛ درست مانند کسی که از بیرون به ماجرا نگاه می‌کند.<br><br>&nbsp;<br><br>از خودتان بپرسید چرا شکست خوردید؟ کجای کارتان اشتباه بود؟ چه اقدام متفاوت دیگری می‌توانستید انجام دهید؟ آیا ایراد از برنامه‌تان بوده است؟ آیا به این دلیل شکست خورده‌اید که از مورد مهمی غفلت کرده‌اید؟ آیا عادت بدی دارید که ممکن است باعث شکست‌تان شده باشد؟ نگاه‌تان کاملا واقع‌بینانه باشد تا از اتفاقی که افتاده است درس بگیرید و از این عبرت و آگاهی برای ارتقای خودتان و تلاش دوباره استفاده کنید. مطمئن باشید تا زمانی که دست از کار و تلاش برندارید، می‌توانید بر شکست غلبه کنید و به آرمان‌تان برسید.<br><br>&nbsp; <br> text/html 2017-11-07T06:38:35+01:00 rikadl.ir محسن فرپای با این روش هرگز وقت کم نمی آورید!! http://rikadl.ir/post/32 <br>با این روش هرگز وقت کم نمی آورید!!<br><br>مدیریت زمان چیست<br><br>زمان فرار، زودگذر و با ارزش است‎<br><br>&nbsp;<br><br>در ابتدا می خواهم به این معما پاسخ بدهید:آن چیست که از طلا با ارزش تر است، خریدنی به دست آوردنی و ذخیره کردنی نیست و هیچوقت به اندازه کافی از آن ندارید.<br><br>&nbsp;<br><br>پاسخ معما زمان است.<br><br>&nbsp;<br><br>زمان فرار، زودگذر و با ارزش است. سهم زیادی از آن در طول زندگی به ما اختصاص داده شده و با مدیریت آن می توانیم زمانی که در اختیار داریم را به حد اعلی برسانیم. یکی از بهترین روش ها برای این که زمان بیشتری داشته باشیم استفاده از قانون ۸۰/۲۰ می باشد.<br><br>&nbsp;<br><br>قانون ۲۰/۸۰ یا به عبارت دیگر قانون پارتو (که نام آن از اقتصاددان ویلفردو پارتو گرفته شده است) این فرضیه را بیان می کند که ۸۰ درصد خروجی ها از ۲۰ ورودی یا تلاش ها نشات می گیرد. این قانون معمولا در کسب و کار به کار برده می شود. مثال های زیر را در نظر بگیرید:<br><br>&nbsp;<br><br>۸۰% رخدادها از ۲۰% دلایل بوجود می آید. <br><br>۸۰% سود شرکت ها از ۲۰% مشتریان حاصل می شود. <br><br>۸۰% شکایات شرکت ها از ۲۰% مشتریان حاصل می شود.<br><br>&nbsp;<br><br>این قاعده در بسیاری از مسائل دیگر نیز ثابت شده است: <br><br>۸۰% جنایات توسط ۲۰% شهروندان انجام می شود. <br><br>۸۰% پیروزی ها در ورزش توسط ۲۰% تیم های ورزشی کسب می شود. <br><br>۸۰% ثروت دنیا برای ۲۰% از جمعیت دنیا می باشد.<br><br>&nbsp;<br><br>حقیقت این است که بیشتر زمان و انرژی ما به خاطر انجام کارهای بی ارزش تلف می شود. تصور کنید اگر عدم خلاقیت خودتان را به نیم می رساندید اکنون چه جایگاهی داشتید و به چه چیزهایی رسیده بودید.<br><br>&nbsp; <br><br>زمان خود را با استفاده از قانون ۲۰/۸۰ بیشتر کنید<br><br>اکنون که با این قانون کاملا آشنا شده ایم درک می کنیم که بیشتر زمان مان را تلف کرده ایم. چگونه می توانیم در این دنیا که پر از وظایف سخت و خسته کننده است از این قانون در زندگی روزانه استفاده کنیم.<br><br>&nbsp;<br><br>و اما در این جا چند توصیه و نکته که به شما کمک می کند زمان تان را بیشتر کنید و باعث می شود تلاش های تان به نتایج بهتری برسد:<br><br>&nbsp; <br><br>اولویت بندی را یاد بگیرید<br><br>این مهم ترین عنصر مدیریت صحیح زمان و بهینه سازی قانون ۲۰/۸۰ در زندگی روزانه است. برای انجام این کار باید در افکارتان تغییری باطنی ایجاد کنید. به جای اجرای وظایف روتین روزانه سعی کنید کارهایی که بازدهی کمتری دارند را کمتر کنید یا حذف کنید. همه ما می دانیم خیلی از کارهایی که انجام میدهیم زمان بر هستند و هیچ ارزشی به زندگی روزانه ما نمی دهند. کارهایی چون رفت و آمد، غذا پختن، نظافت، اتو کشیدن، خرید کردن از سوپرمارکت. درست است که انجام این کارها ضروری است اما تاثیری در اهداف و کیفیت زندگی ما ندارند. با این وجود بیشتر زمان ما صرف این کارها در زندگی می شود.<br><br>&nbsp; <br><br>برنامه ریزی بهتر را یاد بگیرید<br><br>برای این که بتوانید نسبت ۲۰/۸۰ را در زندگی اجرا کنید باید کارهایی که در بالا گفتم به دیگران بسپارید. به عنوان مثال برای زدن چمن ها فردی را استخدام کنید. باوسایل نقلیه عمومی سر کار بروید تا در آن فاصله زمانی ایمیل ها را چک کرده و پاسخ دهید.<br><br>&nbsp;<br><br>مدیریت زمان در زندگی<br><br>بیشتر زمان و انرژی ما به خاطر انجام کارهای بی ارزش تلف می شود‎<br><br>&nbsp;<br><br>اهداف تان را مرتب تعیین و اصلاح کنید<br><br>اهداف مشخصی که همیشه در ذهن تان هستند باعث می شود به آن ها متمرکز شده و آن ها را اولویت بندی کنید. برای رسیدن به اهدافتان مرتبا مسیری را تعیین کنید و روی آن برنامه ریزی کنید. وقتی احساس کردید مقصد و هدف ندارید دوباره حساب کنید. سعی کنید در انجام کارهایی که در رسیدن شما به اهدافتان هیچ نقشی ندارند زمان کمتری صرف کنید.<br><br>&nbsp; <br><br>بین تلاش و پاداش تعادل ایجاد کنید<br><br>برای تمام فعالیت های تان بین تلاش و پاداش تعادل ایجاد کنید. برای این کار ابتدا پاداش هایی که از انجام کارها حاصل می شود را ارزیابی کنید و سپس مقدار تلاش را تعیین کنید. به عنوان مثال صبح هر روز تمیز کردن رختخواب. پاداش این کار بسیار کوچک است پس باید تلاش برای این کار هم به حداقل برسد. البته می دانم که بعضی از شما کمال گرا هستید و دوست دارید تمام کارها را به بهترین نحو انجام دهید. این کار تحسین برانگیز است اما کاربردی و موثر نیست. پس سعی کنید بیشتر تمرکزتان روی مسائل و کارهای مهم تر باشد تا بتوانید بهترین باشید.<br><br>&nbsp; <br><br>قانون ۲۰/۸۰ را ساده کنیم<br><br>اجرای این قانون کاری ساده است. در ابتدا از خودتان این سوال ها را بپرسید:<br><br>&nbsp;<br><br>۲۰% از دارایی های با ارزش تان چیست؟ <br><br>در ۲۰% زمانی که ۸۰% درصد خوشحالی شما را فراهم می کند چه کارهایی انجام می دهید؟ <br><br>۲۰% از کسانی که باعث خوشحالی شما می شوند چه کسانی هستند؟ <br><br>۲۰% از لباس هایی که ۸۰% زمان خود را صرف پوشیدن آن ها می کنید چه لباس هایی هستند؟ <br><br>۲۰% از غذاهایی که ۸۰% زمان خود را صرف خوردن آن ها می کنید چه غذاهایی هستند؟<br><br>&nbsp;<br><br>پاسخ دادن به این سوال ها بسیار ساده و آسان است. اماهرگز پیش از این به آن ها توجه نکرده بودید. اکنون که به آن ها پاسخ داده اید می توانید در زندگی فردی موثر باشید. به عنوان مثال ۸۰% کسانی که با آن ها وقت می گذرانید و باعث تنها ۲۰% خوشحالی شما می شوند. زمان کمتری با آن ها بگذرانید. ۸۰% از وسایلی که ۲۰% از زمانتان را صرف آن ها می کنید دور بریزید. لباس هایی که ۲۰% از زمانتان را صرف پوشیدنشان می کنید کنار بگذارید.<br><br>&nbsp;<br><br>این قانون یک حکم مطلق نیست که بخواهید با آن زندگی کنید. به آن به دید یک ابزار و لنزی که بتوانید جنبه های زندگی تان را با آن ببینید نگاه کنید. هدف ساده کردن زندگی و استفاده خردمندانه از زمان است.<br><br>&nbsp; <br> text/html 2017-11-07T06:35:39+01:00 rikadl.ir محسن فرپای 9 کاری که شما را از معمولی بودن نجات می‌دهد http://rikadl.ir/post/31 <br>9 کاری که شما را از معمولی بودن نجات می‌دهد<br><br>خوشبختی یعنی<br><br>با رعایت یکسری نکات مهم می‌توان به خوشبختی و رضایت از زندگی دست یافت‎<br><br>&nbsp;<br><br>با رعایت یکسری نکات مهم می‌توان به خوشبختی و رضایت از زندگی دست یافت. در این مطلب موانع دستیابی به این هدف معرفی می‌شوند.<br><br>&nbsp;<br><br>خوشبختی خریدنی نیست اما می توان آن را به راحتی تجربه کرد.<br><br>&nbsp;<br><br>در اینجا لیستی از چندین عمل رایج را عنوان می‌کنیم که هیچوقت نباید در زندگی‌تان آنها را راه دهید.<br><br>&nbsp;<br><br>دوستان نادرست را کنار بگذارید<br><br>با آدم‌های نادرست نشست و برخاست نکنید و هیچوقت برای بودن با کسی که ارزش شما را نادیده می‌گیرد اصرار نورزید. یادتان باشد آنهایی که در زمان خوشی کنار شما می‌مانند هیچوقت قابل اعتماد نیستند. مهم کسانی هستند که در ناخوشی‌ها و ناملایمات زندگی کنارتان بوده و می توان آنها را دوستان واقعی نامید.<br><br>&nbsp;<br><br>از مشکلاتتان فرار نکنید<br><br>نیازهای خودتان را پنهان نکنید و به خودتان دروغ نگویید. دردناک‌ترین مسئله این است که وقتی شدیدا درگیر دوست داشتن دیگران هستید، خودتان را فراموش می کنید و یادتان می‌رود که شما هم فردی منحصر بفرد هستید.<br><br>&nbsp;<br><br>باید به دیگران کمک کنید اما در کنار آن از خودتان غافل نشوید. سعی نکنید تظاهر به چیزی داشته باشید که نیستید. خودتان را تغییر ندهید تا آدمها دوستتان داشته باشند و مطمئن باشید آنهایی که باید، دوستتان خواهند داشت. <br><br>&nbsp;<br><br>از اشتباه کردن نترسید<br><br>اینکه کاری انجام دهید اما اشتباه کنید، بهتر از این است که هیچ کاری انجام ندهید. خودتان را بخاطر اشتباهات گذشته‌تان سرزنش نکنید.<br><br>&nbsp;<br><br>ممکن است فرد نادرستی را در گذشته دوست داشته‌اید و بخاطر مسائل نادرستی گریه کرده‌اید اما هر اتفاق بدی هم که بیفتد، اشتباهات به ما کمک می‌کنند فرد یا چیزهایی را پیدا کنیم که برایمان مناسب هستند. <br><br>&nbsp;<br><br>خوشبختی خریدنی نیست<br><br>سعی نکنید خوشبختی را بخرید. خیلی از چیزهایی که آرزو داریم داشته باشیم گران هستند. اما حقیقت این است که چیزهایی که واقعاً ما را خوشحال و راضی می‌کنند مانند عشق، خنده و تلاش در جهت علایقمان کاملاً رایگان‌ هستند.<br><br>&nbsp;<br><br>سعی نکنید برای خوشبختی‌تان به دیگران تکیه کنید. اگر با کسی که درونتان است خوشبخت و شاد نباشید، با هیچ رابطه با دوامی هم خوشحال و راضی نخواهید بود.<br><br>&nbsp;<br><br>به سوی خوشبختی<br><br>خوشبختی خریدنی نیست اما می توان آن را به راحتی تجربه کرد‎<br><br>&nbsp;<br><br>وقت تلف نکنید<br><br>فکر نکنید آماده‌ نیستید. هیچکس هیچوقت وقتی فرصتی پیش می‌آید، کاملا آماده نیست چرا که بیشتر موقعیت‌های عالی زندگی ما را مجبور می‌کند که فراتر از محدوده امن خود قدم برداریم و این یعنی احساس راحتی نخواهیم داشت.<br><br>&nbsp;<br><br>به دلایل نادرست درگیر هیچ ارتباطی نشوید. روابط باید هوشمندانه انتخاب شوند. تنها بودن خیلی بهتر از این است که با فردی نادرست باشید. توجه داشته باشید که هیچ نیازی به عجله کردن نیست.<br><br>&nbsp;<br><br>از طرفی سعی نکنید با همه رقابت کنید. نگران کارهایی که دیگران از شما بهتر انجام می‌دهند، نباشید. سعی کنید هر روز رکورد خودتان را بالا ببرید. موفقیت مبارزه‌ای بین خودتان و خودتان است.<br><br>&nbsp;<br><br>حسادت نکنید<br><br>به دیگران حسادت نکنید. حسادت هنر شمردن نعمت‌های دیگران به جای نعمت‌های خودتان است و باید قدر داشته هایتان را بدانید.<br><br>&nbsp;<br><br>دست از شکایت و دلسوزی برای خودتان بردارید و کینه‌ توزی نکنید. زندگیتان را با نفرت پیش نبرید چون آخر کار خودتان را خیلی بیشتر از کسانی که از آنها نفرت دارید، اذیت خواهید کرد.<br><br>&nbsp;<br><br>بخشش به این معناست که اجازه نمی‌دهید دیگران با اعمال خود خوشبختی شما را نابود کنند.<br><br>&nbsp;<br><br>وقتتان را برای اثبات خود تلف نکنید<br><br>نگذارید دیگران شما را تا سطح خودشان پایین بکشند و برای راحتی کسانی که نمی خواهند خودشان را بالا بکشند، استانداردهایتان را پایین نیاورید.<br><br>&nbsp;<br><br>وقتتان را برای توضیح دادن خودتان به دیگران تلف نکنید و هیچوقت بدون وقفه انداختن کاری را پشت سر هم انجام ندهید.<br><br>&nbsp;<br><br>زیبایی لحظات کوچک را نادیده نگیرید<br><br>سعی نکنید فقط به دنبال عناصر ایده‌آل و بی‌نقص بگردید. دنیای واقعی به افراد ایده‌آل‌گرا جایزه نمی‌دهد، بلکه به کسانی پاداش می‌دهد که کار انجام دهند.<br><br>&nbsp;<br><br>آسان‌ترین راه را دنبال نکنید. زندگی آسان نیست، مخصوصاً وقتی برای به دست آوردن چیز با ارزشی برنامه‌ریزی می‌کنید، راه آسان را انتخاب نکنید.<br><br>&nbsp;<br><br>اگر همه چیز بر وفق مرادتان نیست، تظاهر نکنید که اینطور است. هیچ اشکالی ندارد که هر از گاهی شکست بخورید. لازم نیست همیشه وانمود کنید که قوی هستید و نیازی هم نیست که مداوم ثابت کنید که همه چیز خوب پیش می‌رود.<br><br>&nbsp;<br><br>دیگران را بخاطر مشکلاتتان مقصر ندانید<br><br>هیچوقت دیگران را سرزنش نکنید و برای اشتباهاتتان به دنبال مقصر نگردید. شهامت پذیرفتن اشتباهاتتان را داشته باشید.<br><br>&nbsp;<br><br>لازم نیست برای همه، "همه‌کس" باشید. اینکار غیرممکن است و فقط خسته‌تان خواهد کرد. اما لبخند زدن به دیگران می‌تواند دنیا را تغییر دهد. شاید نه کل دنیا را، ولی دنیای آن آدمها را مطمئناً تغییر می‌دهد.<br><br>&nbsp;<br><br>نگرانی مشکلات آینده را حل نمی‌کند و فقط لذت‌های امروز را از شما خواهد گرفت و هرگز روی چیزی که نمی‌خواهید اتفاق بیفتد متمرکز نشوید. <br> text/html 2017-11-07T06:34:30+01:00 rikadl.ir محسن فرپای چطور با انگیزه بمانیم تا به هدف‌مان برسیم؟ http://rikadl.ir/post/30 <br>چطور با انگیزه بمانیم تا به هدف‌مان برسیم؟<br><br><br>برای برنده شدن، باید به سختی تلاش کنید فداکاری کنید و از همه مهمتر صبر داشته باشید‎<br><br>&nbsp;<br><br>رفتارهای ما بر اساس چیزی است که روانشناسان آن را «اصل لذت» می‌نامند. اصل لذت، نیروی اصلی است که انسان را وامی‌دارد به دنبال کسب رضایت فوری برای نیازها، خواسته‌ها و کشش‌های خود باشد. دنبال کردن هدف‌های بلند مدت، کار سختی است زیرا پاداش و رضایت فوری دربر ندارد.<br><br>&nbsp;<br><br>آیا تا به حال برای‌تان پیش آمده که برای رسیدن به هدفی، تلاش زیادی کرده باشید؟ مثلا کم کردن وزن اضافی‌تان، تمام کردن یک برنامه‌ی آموزشی و یا کسب یک مهارت ارزشمند؟ اگر چنین است پس حتما چالش‌های دنبال کردن یک هدف بلند مدت را خوب می‌شناسید.<br><br>&nbsp;<br><br>ما انسان‌ها به طور ذاتی در جستجوی چیزهایی هستیم که لذت و رضایت فوری به ما بدهند.<br><br>&nbsp;<br><br>رفتارهای ما بر اساس چیزی است که روانشناسان آن را «اصل لذت» می‌نامند. اصل لذت، نیروی اصلی است که انسان را وامی‌دارد به دنبال کسب رضایت فوری برای نیازها، خواسته‌ها و کشش‌های خود باشد. دنبال کردن هدف‌های بلند مدت، کار سختی است زیرا پاداش و رضایت فوری دربر ندارد.<br><br>&nbsp;<br><br>به دنبال اهداف بلند مدت رفتن ما را در وضعیت انتظار قرار می‌دهد و وقتی کامروایی و خوشنودی به تاخیر می‌افتد – چیزی که دقیقا خلاف طبیعت انسان است – انگیزه ضعیف شده و از میزان تلاش‌ها کم می‌شود. برای برنده شدن، باید به سختی تلاش کنید، فداکاری کنید و از همه مهمتر، صبر داشته باشید.<br><br>&nbsp;<br><br>برای غلبه بر افت اجتناب ناپذیر انگیزه که جزء ناگزیر بیشتر دست‌آوردهای بزرگ است، باید به مسیری که شروع کرده‌اید پایبند و وفادار بمانید. دلایل زیادی وجود دارد که باعث می‌شود ما پیگیر هدف‌های خود نباشیم اما عامل اصلی دست از تلاش کشیدن ما، کمبود انگیزه است. با انگیزه ماندن، کلید ادامه‌ی مسیر برای رسیدن به هدف است، مخصوصا وقتی که پیشرفتی نمی‌بینیم یا درجا می‌زنیم.<br><br>&nbsp;<br><br>پیگیری هدف بلند مدت، تلاشی غیر شهودی است است که دقیقا خلاف ذات بشر است.<br><br>&nbsp;<br><br>به جای جنگیدن با این پروسه، بهتر است خودتان را با آن وفق دهید تا به تدریج در جریان خواسته‌ها و گرایش‌های ذاتی‌تان قرار بگیرید. اما چگونه؟<br><br>&nbsp;<br><br>خیلی هم سخت نیست. در ادامه سه راه ساده به شما توصیه می‌کنیم که کمک‌تان می‌کند در جریان پیگیری اهداف بلند مدت خود، با انگیزه و امیدوار باقی بمانید.<br><br>&nbsp;<br><br>۱. همیشه پیروزی‌های کوچک‌تان را جشن بگیرید، مهم نیست چقدر کوچک و جزئی هستند <br><br>شادی کردن بابت موفقیت‌های کوچک به شما کمک می‌کند تا سیستم پاداش‌خواهی فوری‌تان را راضی نگه دارید. مغز شما به این پیروزی‌ها نیاز دارد و این پیروزی‌ها باید تکرار شوند. در کتاب «اصل پیشرفت»، نوشته‌ی ترزا آمابیل و استیو کرامر، آمده است از پیروزی‌های کوچک برای لذت و به هیجان آوردن خودتان استفاده کنید. این دو نویسنده، مطالعه‌ای روی ۲۳۸ کارمند از هفت شرکت مختلف انجام دادند و تاثیر موفقیت‌های کوچک و جزئی را بر موفقیت‌های بزرگ‌تر و طولانی‌مدت‌تر مورد ارزیابی قرار دادند.<br><br>&nbsp; <br><br>این محققان به اکتشافات مهمی رسیدند. آنها دریافتند شناخت و پیگیری دست‌آوردهای کوچک روزمره، باعث تقویت روحیه و انگیزه‌ی این کارمندان شده بود، احساسات مثبت‌شان را بیشتر کرده و نگرش و رویکردی مساعدتری نسبت به سازمان، همکاران و کارشان پیدا کرده بودند. روانشناسان دریافتند، هر نوع دست‌آوردی – کوچکی‌اش مهم نیست – می‌تواند مدار پاداش مغز ما را فعال کند. وقتی این مدار فعال می‌شود، هورمون‌های مهمی ترشح می‌شوند که به ما احساس غرور و رضایت می‌دهد.<br><br>&nbsp;<br><br>بی انگیزه گی<br><br>برای غلبه بر افت انگیزه باید به مسیری که شروع کرده‌اید پایبند و وفادار بمانید‎<br><br>&nbsp;<br><br>۲. پیش بروید و هر نقطه‌ی عطفی را خوب بررسی کنید <br><br>روند پیشرفت‌تان را بررسی کنید، چند دلیل برای این کار وجود دارد؛ اول اینکه به شما این امکان را می‌دهد تا به مرور زمان پیشرفت‌تان را ببینید و متوجه آن شوید. دوم اینکه به شما اجازه می‌دهد با دقت بررسی کنید چه چیزی مفید است و چه چیزی بیفایده. در مسیرتان با عادات بد، اشتباهات و کمبود انگیزه‌هایی مواجه خواهید شد. اگر عادت کنید که مکررا بازخوردها را بررسی کنید، احتمال رسیدن به موفقیت بیشتر شده و بهتر می‌توانید از انحراف از مسیر اصلی پیشگیری کرده و هر وقت لازم بود سازگاری‌های لازم را انجام دهید.<br><br>&nbsp;<br><br>کارشناسان توصیه می‌کنند راهی پیدا کنید که بتوانید به طور جدی و موشکافانه، روند پیشرفت‌تان را بازبینی کنید. استفاده از اپلیکیشن‌هایی چون Coach Me، یک راه بسیار عالی برای دقت در عادات و شادی بابت تغییرات کوچک است. می‌توانید شیوه‌ی بررسی هفتگی را در پیش بگیرید و همه چیز را طی هفته‌ای که گذشته مرور کنید. مطمئن باشید در خلال این بررسی‌ها، کلیدها و راهکارهای مفیدی خواهید یافت که جلوی موانع و لغزش‌های احتمالی را بگیرید. <br><br>&nbsp;<br><br>۳. دست از سرزنش خودتان بردارید، اشتباه و شکست، اجتناب‌ناپذیر است <br><br>همه‌ی ما دچار اشتباه می‌شویم و وقتی سعی داریم به چیز بزرگی برسیم، گاهی زمین می‌خوریم؛ این اتفاق بخشی از فرایند رفتن به دنبال آرزوهای بزرگ است. به جای تمرکز روی شکست، از آن درس بگیرید و آن را تبدیل به امتیازی جهت موفقیت‌تان کنید؛ بله کلیشه‌ای است اما و.اقعیتی است که ارزش بارها تکرار کردن را دارد. یاد بگیرید که خودتان را ببخشید، بلند شوید و به جلو حرکت کنید. اینکه یک روز وسوسه شدید سه عدد دونات بخورید، دیر از خواب بیدار شدید و یک جلسه از باشگاه را از دست دادید یا در امتحان مردود شدید، حادثه‌ای است که تعیین کننده‌ی موفقیت شما نیست، انرژی دوباره کسب کنید و حرکت کنید.<br><br>&nbsp;<br><br>صبر داشتن و حفظ شکیبایی و مقاومت حین یک پروسه‌ی بلند و طاقت‌فرسا، کار سختی است. جشن گرفتن و ارزش قائل شدن برای تمام چیزهایی که در آنها موفق بوده‌اید، رمز موفقیت و حفظ انگیزه است.<br><br>